Polisens bemanning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1667 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1667 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Polisens bemanning

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig hur polisens bemanning ser ut under en vanlig vecka och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka tryggheten och och förbättra polisens bemanning under sommarmånaderna.

Polismyndighetens bemanning varierar beroende på de enskilda förhållanden som gäller vid varje given tidpunkt. Bedömning och beslut om detta sker löpande av myndigheten och baseras på lokal problembild och lokala behov.

Ombildningen av polisen till en myndighet har gjort det lättare att genomföra prioriteringar genom förflyttningar av resurser om ett sådant behov uppstår. Denna möjlighet gäller så väl nationellt mellan regioner som inom en polisregion mellan olika verksamheter om behov finns. Det är emellertid Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser ska fördelas och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter som myndigheten har.

Jag kommer även i fortsättningen att noga följa hur Polismyndigheten använder sina resursförstärkningar och hur myndigheten arbetar med ett effektivt resursutnyttjande för att de ska klara av sina uppgifter.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-21)