Säker identifiering

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1723

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1723 av Caroline Szyber (KD) om säker identifiering

Caroline Szyber har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson hur han verkar för att främja framtagandet av rutiner för säker identifiering hos berörda myndigheter i enlighet med förslaget till förordning om användning av SIS (Schengen Information System) för gränskontrolländamål. Frågan har överlämnats till mig.

Regeringen är generellt positiv till åtgärder som leder till att öka säkerheten inom Sverige och EU och välkomnar därför en utveckling och förbättring av SIS inom bland annat området gränskontroll. Regeringen bidrar konstruktivt i förhandlingarna. De förslag som lagts öppnar upp för användande av biometriska data för säker identifiering, vilket möjliggör en bättre kontroll av återvändande som vistas olagligt i medlemsstaterna. Som alltid måste hänsyn tas till såväl effektivitet och integritet som kostnadsaspekter.

Regeringen verkar också generellt för bättre utnyttjande av EU:s olika instrument i syfte att underlätta identifiering av personer som kan uppträda under olika identiteter. Sverige har exempelvis vid förhandlingar om en ny gränskodex varit drivande i frågan om obligatoriska och systematiska in- och utresekontroller, vilket lett till att även personer som åtnjuter fri rörlighet måste kontrolleras mot bland annat SIS innan inresa och att det vid tvivel om identitet eller en resehandlings äkthet ska göras en verifiering med hjälp av biometriska uppgifter. Regeringen deltar dessutom aktivt i det arbete som görs inom EES (Entry-Exit System) i syfte att främja en säkrare in- och utresekontroll av tredjelandsmedborgare.

När förordningen beslutats vidtar som vanligt genomförande och en anpassning av rutiner för att utnyttja de möjligheter som det nya SIS ger. Det är Polismyndigheten som ansvarar för framtagande av de nya rutiner som förordningen föranleder. Jag kommer naturligtvis att följa utvecklingen och det arbetet.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-06)