Säkerhet kring tjänstehubb på energimarknaden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:375 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


M2019/

00622/Ee

Miljö- och energidepartementet

Energi- och digitaliseringsminister

n

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:375 av Hans Rothenberg (M)
Säkerhet kring tjänstehubb på energimarknaden

Hans Rothenberg har frågat mig hur jag kan säkerställa att elmarknads-hubben inte kommer att kunna användas av främmande makter i syfte att kartlägga våra elnät för destruktiva syften.

Etablering av en s.k. elmarknadshubb är viktig bl.a. för att skapa bättre förutsättningar för efterfrågeflexibilitet och underlätta för nya mark-nadsaktörer och sammantaget öka konkurrensen på elmarknaden.

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) fick i juni 2015 i uppdrag
av regeringen att utveckla och driva en elmarknadshubb. Detta arbete pågår för närvarande och Svenska kraftnät lägger stort fokus på säkerhetsfrågor i arbetet.

I detta sammanhang kan nämnas att säkerhetsskyddslagen gäller för aktörer som har ett särskilt behov av skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet. Den som bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska utreda behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys. Den 1 april 2019 träder en ny säkerhetsskyddslag i kraft. I den nya lagen tydliggörs att verksamhetsutövaren med utgångspunkt i analysen ska planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksam-hetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade upp-gifter och övriga omständigheter. Det kan bl.a. röra sig om säkerhetsskydds-åtgärder som syftar till att skydda informationssystem som används i säker-hetskänslig verksamhet.

Jag förutsätter att Svenska kraftnät har gjort vad som ankommer på myndig-heten enligt gällande lagstiftning och att Säkerhetspolisen, som har tillsyns-ansvar, följer upp att verksamhetsutövarna fullföljer sina åtaganden enligt regleringen.

Energimarknadsinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nödvändiga författningsändringar för att införa elmarknadshubben. För-slaget har remitterats och behandlas för närvarande inom Regeringskansliet.

Säkerhetsfrågor ligger högt på regeringens dagordning och kommer givetvis ges stor vikt i arbetet med kommande författningsändringar.

Stockholm den 20 mars 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-11)