Seriestölder

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1702 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1702 av Carl-Oskar Bohlin (M)

Seriestölder

Carl-Oskar Bohlin har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den befintliga polisiära verksamhet som finns vid Sveriges utflödeshamnar och för att se över möjligheterna att stärka de legala förutsättningarna för att effektivt kunna bedriva gränskontroll.

Insatser mot internationella brottsnätverk är ett viktigt och strategiskt utvecklingsområde inom Polismyndigheten. En effektiv förundersöknings-verksamhet med god förmåga att hantera internationell organiserad brottslighet i kombination med kontrollverksamhet vid relevanta gränspassager bedöms vara framgångsfaktorer i arbetet. För att effektivisera utredningsarbetet har Polismyndigheten beslutat om en nationell modell för brottssamordning som är särskilt inriktad mot mobil organiserad brottslighet. Polismyndigheten arbetar också underrättelsestyrt och bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av underrättelseverksamheten avseende den här problematiken.

För att förebygga inbrott i och stöld av båtar uppmuntrar Polismyndigheten båtägare till så kallad båtsamverkan, vilket fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt om i landet. Stölder av båtmotorer genomförs oftast under vår och höst. Inför hösten planeras därför ett samarbete mellan sjöpolisen och gränspolisen för att kunna stoppa transporter av tillgripna båtmotorer när de är på väg att lämna landet. Polismyndigheten har också utsett en nationell operativ samordnare för båtsamverkan.

Polismyndighetens omfattande uppdrag innebär ofta svåra avvägningar och prioriteringar mellan olika angelägna arbetsuppgifter och geografiska områden. Det är Polismyndigheten som avgör hur resurserna ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter som myndigheten har. Därutöver behöver Polismyndigheten ett utökat antal anställda. Regeringen avser att återkomma till den frågan i budgetpropositionen för 2018.

De legala förutsättningarna för att effektivt bedriva gränskontroll ges i EU:s gränskodex. Regeringen har i de senaste årens regleringsbrev för Polismyndigheten framhållit vikten av den gränspolisiära verksamheten. Vidare ser regeringen för närvarande över behovet av ny lagstiftning för att upprätthålla säkerheten vid Sveriges gränser och ge brottsbekämpande myndigheter förutsättningar att använda sig av tekniska hjälpmedel på bästa sätt.

Stockholm den 20 juli 2017

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-29)