Svenskt kött

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1567 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)


N2018/04081/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden (M)
Svenskt kött

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att på något sätt ta initiativ till att uppmana svenska folket att köpa mer svenskt kött för att underlätta för lantbrukarna och slakterierna att få avsättning för det stora antal djur som nu tvingas slaktas på grund av torkan.

Jag vill börja med att säga att jag är väl medveten om den allvarliga situation som råder runt om i landet med anledning av torkan. Många lantbrukare har redan nu brist på både foder och bete till djuren.

Regeringen har under den senaste månaden haft en nära dialog med Statens jordbruksverk och näringen om hur vi kan hantera situationen på både kort och lång sikt. Regeringen kommer fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder och undersöker nu olika sätt att hjälpa drabbade djurägare. Vårt största fokus i nuläget är att skapa förutsättningar för att skörda det grovfoder som finns att tillgå inför vintern.

Regeringen anser att det ska vara lika lätt för konsumenter på restaurang att göra informerade val om livsmedlens ursprung som det är i butik. Därför har regeringen gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera vilka åtgärder som krävs för en anmälan till EU-kommissionen om obligatorisk ursprungs-märkning av kött på restaurang och i storhushåll. Branschen har själv tagit fram den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige i syfte att hjälpa konsumenter i butik att göra informerade val, vilket gynnar svenskt lantbruk. Vad man väljer att köpa avgörs i slutändan av konsumenterna.

Det gläder mig att se den sammanhållning och det engagemang som finns i hela branschen i denna svåra situation. Jag kommer fortsätta att noga följa utvecklingen.

Stockholm den 23 juli 2018

Sven-Erik Bucht

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-09)