Sveriges engagemang för Jurij Dimitrijev

Svar på skriftlig fråga 2017/18:239 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2017/18:239 av Jonas Sjöstedt (V) Sveriges engagemang för Jurij Dimitrijev

Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta några initiativ dels för att Ryssland ska sluta inskränka organisationsfriheten, mot bakgrund av bland annat lagstiftning om utländska agenter, dels för att verka för att den arresterade ryske historikern och MR-aktivisten Jurij Dimitrijev får en rättvis prövning.

Som Jonas Sjöstedt skriver i sin fråga är ett starkt ryskt civilsamhälle avgörande för ett på sikt mer demokratiskt och öppet Ryssland.

Sverige ger omfattande bidrag till civilsamhällesorganisationer i Ryssland som arbetar med mänskliga rättigheter och demokratistöd. Sverige bedriver i detta avseende ett långsiktigt arbete.

Sverige stödjer därtill aktivt utbytet mellan de svenska och ryska civilsamhällena, liksom mellan kulturutövare. Sådana utbyten är viktiga för att stödja en demokratisk utveckling och bidra till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta är också något vi vill utveckla.

Den 18–19 oktober i år besökte jag Archangelsk i samband med att Sverige tog över ordförandeskapet i Barentsrådet från Ryssland. Under mitt besök samtalade jag med företrädare för civilsamhället, bland annat just från organisationen Memorial, där Jurij Dimitrijev varit verksam. Företrädaren beskrev de svårigheter som Memorial mött mot bakgrund av bland annat lagstiftningen om utländska agenter. Jag träffade även Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och tog upp problemen med denna lag, och konstaterade att den bland annat hämmar mellanfolkliga kontakter.

Just mellanfolkliga kontakter är en prioritering för det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet. I och med att samarbetet med Ryssland inom Barentsrådet bedrivs i en positiv anda hoppas jag att vi också ska kunna nå konkreta framsteg.

Sverige följer särskilt viktiga rättsprocesser med bäring på rättighetsfrågor i Ryssland. Som ett exempel kan nämnas att svenska diplomater på plats i Ryssland bevakade rättegången mot Jurij Dimitrijev i juni i år.

Jag kan försäkra Jonas Sjöstedt om att regeringen kommer att fortsätta att konsekvent ta upp frågan om mänskliga rättigheter i kontakter med ryska företrädare. Respekten för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland granskas också regelbundet genom Utrikesdepartemetets landrapporter.

Stockholm den 17 november 2017

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-11-08)