Trafikskolor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1193 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02592/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1193 av Lars Mejern Larsson (S) Trafikskolor

Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att få ordning och reda inom trafikskoleområdet.

Grunden för Sveriges trafiksäkerhetsarbete är nollvisionen. Regeringen har höga ambitioner för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och fattade därför under hösten 2016 beslut om en nystart för nollvisionen. En del av arbetet mot nollvisionen är att säkerställa att förarutbildningen håller en god kvalitet och att blivande körkortstagare får de nödvändiga kunskaperna.

Olaglig körskoleverksamhet och olaglig övningskörning är problem som myndigheterna Transportstyrelsen, Polismyndigheten, och Ekobrottsmyndigheten samarbetar kring för att kunna stävja så effektivt som möjligt. De legala och seriösa trafikskolorna ska inte utsättas för konkurrens från verksamheter där företrädarna inte gör rätt för sig genom att inte ha de tillstånd som krävs och inte betalar skatter och avgifter.

Transportstyrelsen har nyligen avtalat med Statens väg- och transportforskningsinstitut att genomföra en utvärdering av den förra regeringens reform som införde en begränsning av antal möjliga elever per handledarskap. I detta arbete ingår att ta fram förslag till åtgärder mot olaglig trafikskoleverksamhet. Rapport och slutsatser från det arbetet kommer tidigt under 2018.

Det är också viktigt att titta på orsakerna till den olagliga verksamheten. Transportstyrelsen kommer att genomföra en studie som ska ge svar på om det finns grupper som har lämnats utanför i dagens förarutbildningssystem. Rapport och slutsatser från denna studie väntas under 2018.

Regeringen angriper problemet med olaglig trafikskoleverksamhet och olaglig övningskörning på ett systematiskt sätt och förslag till åtgärder ska vara del av en helhet som motverkar existerande olaglig verksamhet, förebygger att ny sådan uppstår och är genomtänkta på ett sätt som inte skapar stora kostnader för samhället och individer i onödan.

Då det pågår utredningar kring problematiken med olaglig trafikskoleverksamhet och dess orsaker kommer jag inte att föregå dessa.

Stockholm den 21 april 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-04-04)