Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1718 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03966/FS

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1718 av Penilla Gunther (KD) Utredningen om donations- och transplantationsfrågor

Penilla Gunther har frågat mig hur jag avser att gå vidare med utredningen om donations- och transplantationsfrågor för att förbättra förutsättningarna för svensk organdonation.

Utredningen om donations- och transplantationsfrågor lämnade över sitt betänkande Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84) till regeringen under hösten 2015. Betänkandet har remitterats och remissutfallet på förslagen är överlag positivt, men det finns synpunkter som kräver ytterligare analys och bearbetning. Beredning av betänkandet pågår för närvarande inom Regeringskansliet med avsikt att lägga fram en proposition till riksdagen under 2017.

Stockholm den 19 juli 2017

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-05)