Väg 717

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1407

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/03565/TIF

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1407 av Lars Beckman (M) Väg 717

Lars Beckman har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder och i så fall vilka med anledning av den kostnad som indragningen av aktuell väg från allmänt underhåll medför.

Enskilda vägar är den allra största delen av Sveriges vägnät, ca 43 000 mil, varav ca 7 600 mil får statsbidrag. Samtidigt handhar Trafikverket i dag väghållningen för ca 9 850 mil statlig väg. Jag anser att det är viktigt att staten tar ansvar för ett väl fungerande och rätt avgränsat vägnät i hela landet. Vägnätet måste anpassas till förändringar av olika vägdelars funktion för allmän samfärdsel och allmänheten. Arbetet med en ändamålsenlig fördelning av väghållaransvar mellan stat, kommun och enskild är ständigt pågående. I detta arbete bör ett långsiktigt perspektiv anläggas.

Avseende den aktuella vägsträckan beslutade Trafikverket den 9 maj 2014 om indragning från allmänt underhåll. Inlandsbanan AB och Lillhamra byalag överklagade Trafikverkets beslut till regeringen, som den 22 december 2016 beslutade att avslå överklagandena. Regeringen hade i ärendet att pröva om Trafikverket beslutat i enlighet med Väglagen (1971:948). En väg får enligt väglagen dras in om den inte längre behövs för det allmänna och åtgärden medför endast ringa olägenhet för bygden. Regeringen fann att det inte framkommit några omständigheter som föranledde regeringen att göra någon annan bedömning än vad Trafikverket gjort i det överklagade beslutet.

Jag avser inte vidta några åtgärder med anledning av Trafikverkets beslut.

Stockholm den 19 maj

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-05-12)