Förordning (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

SFS nr: 2011:1553
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2011-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Skatteverkets huvudkontor är sådant centralt kontaktkontor som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

2 §   Skatteverket ska upprätthålla de databaser som avses i artikel 17 i förordning (EU) nr 904/2010. Verket ska också till Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 49 i den förordningen.

3 §   Tullverket ska till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt 2 § och artikel 13.1 i förordning (EU) nr 904/2010.

Skatteverket och Tullverket ska även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt den förordningen bedrivs på ett effektivt sätt.


Övergångsbestämmelser

2011:1553
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 § och i övrigt den 1 januari 2012.
   2. Genom denna förordning upphävs förordningen (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92.
   3. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande till utgången av 2012.