Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

SFS nr: 2018:127
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2018-03-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EU:s förordning om personlig skyddsutrustning).

Marknadskontroll

2 §   Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för privat bruk, eller som kan antas komma att användas för privat bruk i inte obetydlig omfattning.

3 §   Arbetsmiljöverket utövar marknadskontroll enligt lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning när det gäller personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesmässig användning, eller som kan antas komma att användas yrkesmässigt.

Uppgiftsskyldighet

4 §   Arbetsmiljöverket ska lämna de uppgifter till Konsumentverket som behövs för att Konsumentverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 2 §.

5 §   Konsumentverket ska lämna de uppgifter till Arbetsmiljöverket som behövs för att Arbetsmiljöverket ska kunna utföra sin marknadskontroll enligt 3 §.

Språk

6 §   Sådana bruksanvisningar och sådan information som avses i artiklarna 8.7 och 10.4 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skrivna på svenska. Detsamma gäller sådana identifieringsmärkningar som avses i bilaga II punkt 2.12 till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning om de innehåller ord eller meningar.

Sådan EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 15 i EU:s förordning om personlig skyddsutrustning ska vara skriven på svenska eller engelska.


Övergångsbestämmelser

2018:127
   1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (1993:972) om personlig skyddsutrustning för privat bruk.
   3. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med stöd av den upphävda förordningen ska fortfarande gälla.