Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

SFS nr: 2018:195
Departement/myndighet: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2018-04-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 15 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen i fråga om 4-10 och 13 §§,
   - 16 § lagen om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen i fråga om 11 och 12 §§,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 14 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck

2 §   Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.
Tillsynsmyndighet

3 §   Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen.

Särskilda krav på hur reduktionsplikten ska uppfyllas

4 §   Etanol som används för att uppfylla reduktionsplikten ska vara odenaturerad vid import från länder utanför EU och den inre marknaden eller vid framställningen.

5 §   Reduktionsplikten får inte uppfyllas genom inblandning av E85 eller ED95 som producerats av importerad etanol genom en förädlingsprocess inom ramen för förfarandet aktiv förädling enligt artikel 256 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Beräkning av reduktionspliktig energimängd

6 §   Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska ett biodrivmedels energiinnehåll bestämmas enligt de värden som framgår av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

Om energiinnehållet i ett biodrivmedel inte kan bestämmas enligt första stycket, ska det bestämmas enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

7 §   Vid beräkning av reduktionspliktig energimängd ska energiinnehållet per liter anses vara 32,2 megajoule för fossil bensin och 35,3 megajoule för fossilt dieselbränsle.

Om det i en reduktionspliktig mängd bensin eller dieselbränsle ingår en fossil tillsats som inte är bensin eller dieselbränsle, ska tillsatsen anses ha samma energiinnehåll per liter som bensinen eller dieseln.

Beräkning av växthusgasutsläpp

8 §   Vid beräkning av växthusgasutsläpp från fossil bensin och dieselbränsle ska utsläppen anses vara 93,3 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossil bensin och 95,1 gram koldioxidekvivalenter per megajoule för fossilt dieselbränsle.

9 §   Vid beräkning av växthusgasutsläpp från biodrivmedel ska den beräkningsmetod och de normalvärden användas som framgår av bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513.

10 §   Om det i en reduktionspliktig mängd bensin eller dieselbränsle ingår en fossil tillsats som inte är bensin eller dieselbränsle eller om det ingår ett biodrivmedel som inte omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska tillsatsen eller biodrivmedlet anses ha samma växthusgasutsläpp per megajoule som bensinen eller dieseln.

Avgifter

11 §   Den förseningsavgift som avses i 9 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen är 1 000 kronor.

12 §   Den reduktionspliktsavgift som avses i 10 § lagen (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen är
   1. fem kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser bensin, och
   2. fyra kronor per kilogram koldioxidekvivalenter, om avgiften avser dieselbränsle.

Bemyndiganden

13 §   Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. beräkning av reduktionspliktig energimängd och av växthusgasutsläpp, och
   2. redovisning av reduktionsplikt.

14 §   Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om
   1. en metod för att bestämma energiinnehållet i biodrivmedel om innehållet inte kan bestämmas enligt 6 § första stycket, och
   2. verkställigheten av denna förordning.