Protokoll utskottssammanträde 2017/18:27

Justitieutskottets protokoll 2017/18:27

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:27

DATUM

2018-05-03

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:26.

§ 2

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (JuU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:89 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU21.

V-ledamoten anmälde reservation.

§ 3

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden (JuU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:86 och ett motionsyrkande.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU24.

L-ledamoten anmälde reservation.

§ 4

Vårändringsbudget för 2018


Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 5

Klassificering av nya psykoaktiva substanser (JuU7y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2017/18:221 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om utskottsinitiativ

SD-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig SD- och (-)-ledamöterna

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 17 maj 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:27

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

-

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Vakant (SD)

Anti Avsan (M)

-

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

-

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

Ellen Juntti (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

X

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

X

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-04-18