över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.

Yttrande 1978/79:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

UbU 1978/79:3 y

Utbildningsutskottets yttrande

1978/79:3 y

över viss del av propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden, m. m.

Till kulturutskottet

Genom beslut den 3 april 1979 har kulturutskottet berett utbildningsut­skottet tillfälle att yttra sig över propositionen 1978/79:151 om vissa anslag ur kyrkofonden m, m, i vad avser avsnittet om praktisk prästutbildning jämte eventuella med anledning därav väckta motioner.

Några motionsyrkanden i frågan har inte väckts.

Enligt förslaget skall svenska kyrkan överta huvudansvaret för den praktiska prästutbildningen från universiteten. Utbildningen förlängs till två terminer, varav en halv termin för en inom högskolan anordnad kurs i Människosyn och människovård, 1 övrigt skall utbildningen meddelas i svenska kyrkans egen regi och föriäggas till två pastoralinstitut, ett i Uppsala och ett i Lund, Svenska kyrkans utbildningsnämnd skall vara huvudman för den nya utbildningen, som skall starta budgetåret 1980/81, För budgetåret 1979/80 föreslås utbildningsnämnden för förberedelseåtgärder få disponera högst 900 000 kr, ur kyrkofonden. De totala årliga kostnaderna för utbild­ningen vid pastoralinstituten beräknas uppgå till ca 2,5 milj, kr, i nuvarande kostnadsläge. Kostnaderna skall bestridas genom bidrag ur kyrkofonden.

Utbildningsutskottet har för sin del inte funnit någon anledning till erinran mot regeringens förslag, varför utskottet föreslår att kultumtskottet tillstyr­ker desamma.

Stockholm den 24 april 1979

På utbildningsutskottets vägnar STIG ALEMYR

Närvarande vid ärendets slutbehandling: Stig Alemyr (s), Ove Nordstrandh (m), Bengt Wiklund (s), Sven Johansson (c), Lars Gustafsson (s), Linnea Hörién (fp), Roland Sundgren (s), Gösta Karisson (c), Helge Hagberg(s), Hans Nyhage (m), Lennart Bladh (s), Lena Hjelm-Wallén (s), Jörgen Ullenhag (fp) och Thorsten Larsson (c).

1 Riksdagen 1978/79. 14 saml. Ylir. nr 3GOTAB 62048   Slockholm 1979