Finansutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 mars 2018

Föredragningslista

Finansutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: RÖ 5-10

1. Anmälningar

2. Justering av protokoll

3. Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor (FiU22)
Justering
Skrivelse 2017/18:52, motioner
Föredragande: CH

4. Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet (FiU35)
Justering
Proposition 2017/18:71
Föredragande: LL

5. Nya regler om betaltjänster (FiU36)
Fortsatt beredning
Proposition 2017/18:77
Föredragande: EJ

6. Övrigt

7. Nästa sammanträde
Torsdag 15 mars kl. 10.30

Bilagor


2. Protokoll nr. 2017/18:32
3. Förslag till betänkande FiU22. Tidigare behandlat den 27/2.
4. Förslag till betänkande FiU35. Tidigare behandlat den 27/2.
5. Inkommen skrivelse från Mastercard (dnr. 2017/18.3938) och en framställning från Svenska Bankföreningen (dnr. 1398-2017/18). Tidigare behandlat den 8/3.