Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 16 november 2017

Föredragningslista

Skatteutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2017-11-16 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

3. EU-dokument

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG för harmonisering och förenkling av vissa regler i mervärdesskattesystemet och om införande av ett slutgiltigt system för beskattning av handel mellan medlemsstaterna (SUB-8-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 569, faktapromemoria 2017/18:FPM17 och 2015/16:FPM76 (för mer bakgrundsinformation KOM(2017) 566 och faktapromemoria 2017/18:FPM18)
Föredragande: Wallin

5. Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 avseende den certifierade beskattningsbara personen (SUB-9-2017/18)
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
KOM(2017) 567, faktapromemoria 2017/18:FPM17
Föredragande: Wallin

6. Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall (SkU3)
Beredning
Prop. 2017/18:16 och motion
Föredragande: Wallin

7. Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen (SkU4)
Beredning
Prop. 2017/18:8 och motioner
Föredragande: Åkerrén

8. Ändring i skatteavtal mellan Sverige och Kina (SkU5)
Beredning. Ev. justering
Prop. 2017/18:20
Föredragande: Winter

9. Ev. anmälan om kammardebatt om ändring i skatteavtal mellan Sverige och Kina (SkU5), ondagen den 29 november 2017

10. Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (SkU6)
Beredning
Prop. 2017/18:28 och motion
Föredragande: Brynolf

11. Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: Åkerrén

12. Kommissionens arbetsprogram för 2018
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Kommissionens arbetsprogram för 2018
KOM(2017) 650 slutlig
KOM(2017) 650 slutlig/2
Föredragande: Wallin

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 11.00
Bilagor