Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 16 november 2017

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:11
Datum och tid: 2017-11-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:10

2. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av
krigsmateriel (UU3)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:160
Förslag till betänkande 2017/18:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Kommissionens arbetsprogram 2018 (UU4)
Beredning
KOM(2017) 650
Förslag till utlåtande 2017/18:UU4
Föredragande: Ingrid Svensson

6. Kommissionens förslag om ytterligare makroekonomiskt
bistånd till Georgien
Subsidiaritetsprövning
Ev. beslut och justering
PM Subsidiaritetsprövning
PM KOM(2017) 559
KOM(2017) 559
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Ev. beslut att överlämna aviserad proposition om Pesco till UFöU
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 09:30

Bilagor