Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning om stöd till lokala åtgärder mot övergödning

Publicerad: 18 december 2014 klockan 10.13

Övergödning är ett av de allvarligaste hoten mot havsmiljön. Den leder till bland annat algblomning och hotar på sikt den biologiska mångfalden. Riksdagen har beslutat om miljömålet Ingen övergödning samt om åtgärder för att uppnå målet. Miljö- och jordbruksutskottet har genomfört en uppföljning av åtgärderna.

För att uppnå riksdagens miljökvalitetsmål om ingen övergödning vidtas olika åtgärder för att bland annat minska halterna av fosfor och kväve i vatten. En del av dessa åtgärder utförs av lokala aktörer och finansieras av statliga stöd eller bidrag. Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt, LOVA, och miljöåtgärder inom det svenska landsbygdsprogrammet är exempel på sådana insatser. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har följt upp de statliga stöden till lokala åtgärder mot övergödning.

I uppföljningen konstaterar utskottet att det är positivt att satsningar görs för att minska övergödningen. I utformningen av olika styrmedel behöver balansen mellan frivilliga åtgärder och storleken på ekonomiska subventioner och tvingande krav kontinuerligt följas upp och kunna omprövas för att man ska hitta kostnadseffektiva lösningar.

Det är positivt att åtgärdsarbetet har mobiliserat ett brett lokalt engagemang och bidragit till samverkan mellan aktörer från olika sektorer. Det är bra att lokala vattenvårdsprojekt riktas mot sektorer med störst utsläpp och stor potential för kostnadseffektiva åtgärder. Trots de olika utmaningar som är förenade med att följa upp miljöeffekter bör detta vara ambitionen i alla slags åtgärder. Åtgärder som genomförs med etablerade metoder kan förväntas vara kostnadseffektiva.

För fortsatt utveckling av vattenförvaltningen och effektiva åtgärder är det viktigt att vattenmyndigheterna drar lärdom av tidigare erfarenheter i det kommande arbetet med att förankra och utforma de nya åtgärdsprogrammen. Det är viktigt med fortsatt uppföljning och redovisning av uppnådda resultat.

Uppföljningsgruppen

Uppföljningsarbetet har letts av en uppföljnings- och utvärderingsgrupp som består av ledamöter från samtliga riksdagspartier.

  • Jens Holm (V), ordförande
  • Emma Nohrén (MP)
  • Jan-Olof Larsson (S)
  • Kristina Yngwe (C)
  • Runar Filper (SD)
  • Fredrik Malm (FP)
  • Sotiris Delis (M)
  • Magnus Oscarsson (KD)

Uppföljningsrapporten

För mer information

Kontakta Lena Sandström, föredragande, miljö- och jordbruksutskottets kansli, e-post: lena.sandstrom@riksdagen.se.