Aktuellt

Riksdagen debatterar EU:s associeringsavtal med Georgien, Moldavien och Ukraina

Publicerad: 25 november 2014 klockan 16.26

Onsdagen den 26 november klockan 9 håller riksdagen en gemensam debatt om tre förslag som behandlar associeringsavtalen med Georgien, Moldavien och Ukraina. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen ingår associeringsavtal med de tre länderna.

Avtalen är inriktade på att ge Georgien, Moldavien och Ukraina, som alla ingår i EU:s östliga partnerskap, stöd till centrala reformer som bland annat syftar till att främja en god samhällsstyrning, ekonomisk återhämtning och ekonomisk tillväxt. Detta genom politisk associering och ekonomisk integration med EU. Genom avtalen upprättas även frihandelsområden mellan parterna.

Står inför stora utmaningar

Utrikesutskottet välkomnar särskilt att samarbetet som avtalen syftar till bygger på EU:s gemensamma värderingar om demokrati, respekt för grundläggande fri- och rättigheter samt rättsstatsprincipen. Utrikesutskottet konstaterar samtidigt att regionen, särskilt omkring Ukraina, står inför stora utmaningar och ser avtalen som en bekräftelse på EU:s och Sveriges stöd till en demokratisk, fredlig och hållbar utveckling i länderna. Avtalen utgör vidare en politisk signal om den stora vikt EU och Sverige fäster vid en positiv utveckling i sitt östliga grannskap.

Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande och en reservation. Partiet anser att regeringen borde verka för att avtalen omförhandlas.

Gemensam debatt

Som ett led i Sveriges process för att ratificera associeringsavtalen håller riksdagen en gemensam debatt om de tre ärendena onsdagen den 26 november klockan 9. Beslut fattas klockan 16 samma dag. Utskottets ordförande och vice ordförande har bjudit in de aktuella ländernas ambassadörer att närvara vid debatten och beslutet samt till ett efterföljande informellt möte med utskottet.

För mer information

Martin Brothén, kanslichef utrikesutskottet. Telefon 08-786 54 49. E-post: martin.brothen@riksdagen.se.

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Dokument