Aktuellt

Utbildningsutskottet har följt upp effekterna av två högskolereformer

Publicerad: 15 april 2015 klockan 16.38

Under 2010 beslutade riksdagen om reformer för ökad frihet för universitet och högskolor samt kvalitet i den högre utbildningen. Utbildningsutskottet har nu följt upp effekterna av dessa beslut. Uppföljningen har gjorts av Aarhus universitet och är en del av utskottets arbete med att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut.

Ett värdefullt kunskapsunderlag

Fyra delstudier och en sammanfattande huvudrapport har publicerats inom uppföljningsprojektet, som påbörjades sommaren 2013 och har utförts av Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) vid Aarhus universitet. Delstudierna bygger bland annat på enkäter och intervjuer med företrädare för den svenska högskolan. En delstudie, fallstudien, genomförs i två faser och slutrapporteras våren 2016.

Resultaten visar bland annat att tradition och kultur spelar en stor roll för hur autonomireformen har genomförts på lärosätena och vilka effekter den har fått. Resultaten visar också att kvalitetsreformen har haft en kvalitetsdrivande effekt. Bland annat har fokus skiftat från processer till studenternas resultat och lärandemålen har fått en viktigare roll. Samtidigt har utvärderingarna varit resurskrävande och man har saknat vissa bedömningsunderlag.

– Genom uppföljningen har vi fått ett gediget kunskapsunderlag och det är värdefullt för utformningen av den framtida politiken, säger Betty Malmberg (M), ordförande i utbildningsutskottets styrgrupp för uppföljning och utvärdering.

– Det är viktigt och positivt att vi i bred politisk enighet har genomfört ett långsiktigt uppföljningsarbete som har sträckt sig över två valperioder, säger Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet.

Rapporterna finns tillgängliga på riksdagens webbplats.

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Enligt riktlinjerna bör uppföljning och utvärdering ha en framåtblickande inriktning och användas till att ge underlag för väl underbyggda politiska beslut i framtiden.

Mer om utbildningsutskottets uppföljningsarbete

För mer information