Aktuellt

Civilutskottet vill ändra regler om buller för nya bostäder

Publicerad: 23 april 2015 klockan 12.06

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag inom planering och byggande. Det handlar om att införa privat initiativrätt till detaljplan, att minska bygglovsavgiften vid långa handläggningstider och att ändra riktvärden för trafikbuller. Dessutom vill utskottet se över tillgänglighetskraven för studentbostäder. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot samtliga förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig delvis mot ett av förslagen.

Sammanlagt föreslår utskottet fyra tillkännagivanden till regeringen. Samtliga förslag bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Förslaget om privat initiativrätt till detaljplan grundar sig även på en motion från Sverigedemokraterna.

Nya riktvärden för trafikbuller

Regeringen har nyligen beslutat att en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande ska börja gälla den 1 juni 2015. Den innebär bland annat att buller från spårtrafik och vägar inte bör vara högre än 55 decibel vid bostadens fasad. För bostäder som är högst 35 kvadratmeter bör bullret inte vara högre än 60 decibel.

Civilutskottet vill att förordningen ändras för att underlätta bostadsbyggande i närheten av vägar och spårtrafik. Utskottet anser att reglerna ska ändras så att de hamnar i linje med förra regeringens förslag. Det innebär att huvudnivån för riktvärdet höjs från 55 till 60 decibel och att den särskilda regeln om bostäder på högst 35 kvadratmeter kan slopas. Däremot införs en regel om ett riktvärde på 65 decibel för bostäder avsedda för studenter vid universitet och högskola. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att besluta om en sådan ändring i förordningen.

Privat initiativrätt till detaljplan bör införas

Enligt utskottet tar kommunernas arbete med att ta fram nya detaljplaner ofta för lång tid. En anledning anses vara bristande resurser hos många kommuner. Därför tycker civilutskottet att det finns skäl att införa en rätt till privata initiativ vid detaljplanläggningen. Det skulle innebära att till exempel fastighetsägare eller byggföretag kan ta initiativ eller bidra till att en detaljplan tas fram. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda hur sådana regler kan utformas.

Minskning av bygglovsavgiften föreslås

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om hur lång tid handläggningen av ett bygglovsärende får ta. Civilutskottet menar nu att det också behövs regler om att bygglovsavgiften ska minska om kommunen inte meddelar beslut inom tidsgränsen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utarbeta ett förslag om nya regler i frågan.

Sänkta tillgänglighetskrav för studentbostäder

Civilutskottet vill att regeringen utreder möjligheterna att göra lättnader i tillgänglighetskraven för studentbostäder. Detta för att göra det enklare och billigare att bygga dessa bostäder.

Reservationer från S och MP

Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot de fyra förslagen om tillkännagivanden.

  • När det gäller riktvärden för trafikbuller menar partierna att riksdagen har överlåtit till regeringen att fatta beslut om den närmre regleringen av omgivningsbuller. De anser också att utskottsmajoriteten inte tagit hänsyn till det som flera tunga remissinstanser framfört när det gäller bl.a. hälsoriskerna med höga bullernivåer.
  • Angående privat initiativrätt till detaljplan anser de att det inte finns skäl att ändra principerna för planarbetet.
  • I fråga om förslaget om en minskning av bygglovsavgiften tycker de att man först ska följa upp utfallet av de regler om tidsgränser för bygglovshandläggningen som infördes i samband med att plan- och bygglagen ändrades 2011.
  • De anser att det ska gälla samma tillgänglighetskrav för studentbostäder som för övriga bostäder.

Reservation från Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har en invändning när det gäller utskottets förslag om ändrade regler för trafikbuller vid bostadsbyggande. Partiet vill att den särskilda regeln med en tillåten bullernivå på 65 decibel utomhus ska gälla för samtliga bostäder på högst 35 kvadratmeter och inte bara för studentbostäder. I andra hand har man för avsikt att ge stöd åt utskottets förslag vid en omröstning i riksdagen.

Kontaktperson för media

Anders Löfgren, utskottsråd i civilutskottet, telefon 08-786 42 98, e-post anders.lofgren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen 29 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets Betänkande 2014/15:CU10 Planering och byggande (publiceras den 23 april)