Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår två uppmaningar till regeringen om skräp i haven samt marksanering

Publicerad: 19 februari 2015 klockan 14.43

Arbetet för att minska skräp i våra hav ska stärkas. Vid saneringsarbete ska förorenad mark som kan vara aktuell för bostadsbyggande prioriteras upp. Dessa två uppmaningar anser miljö- och jordbruksutskottet att regeringen ska få. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om ny prioritering vid marksanering.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår två uppmaningar till regeringen om avfall och kretslopp. Förslagen grundar sig motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Stärka arbetet för att få rent hav

Nedskräpning av haven, som till stor del handlar om plast, är inte bara ett problem globalt utan även när det gäller haven runt Sverige. Sverige bör vara drivande inom EU och internationellt när det gäller att minska nedskräpningen. Kretsloppsarbetet behöver stärkas för att minska kemikalier, mikroplaster och annat skräp i våra vattenområden. Mikroplaster från kosmetiska produkter är också ett problem som det behöver göras något åt.

Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen ger en uppmaning till regeringen om att stärka arbetet med att minska marint skräp. Regeringen bör utreda regler som gör att nedskräpning och spridning av mikroplaster minskas och på sikt upphör.

Bostadsbyggande ny faktor vid prioritering av marksanering

Det finns ett stort antal markområden i Sverige som är förorenade och behöver saneras. Naturvårdsverket ger saneringsbidrag och prioriterar i dag sanering av den mest förorenade marken först.

Miljö- och jordbruksutskottet menar att bostadsbristen är en angelägen samhällsfråga och att bostadsbyggandet måste öka. Därför tycker utskottet att inte bara miljönyttan ska vara en faktor vid denna prioritering, utan att även förorenad mark som är av intresse för bostadsbyggande ska kunna ges högre prioritet. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om en sådan prioritering vid val av områden för sanering av mark.

Reservationer av S, MP och V gällande marksanering

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om prioritering vid marksanering. Partierna anser att Naturvårdverket ska fortsätta följa sin plan för prioritering, vars syfte är att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Enligt dem bör man fortsätta prioritera efter miljönytta vid de områden där det inte finns intressenter eller ansvariga som betalar för saneringen.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande i miljö- och jordbruksutskottet. Telefon: 08-786 43 29. E-post: anna-lena.kileus@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument