Aktuellt

Regeringen uppmanas öka internationellt samarbete för mindre antibiotika i djurhållningen

Publicerad: 20 februari 2015 klockan 09.48

I många länder i världen får djur antibiotika i förebyggande syfte. Det ökar problemen med resistenta bakterier. Ett enigt miljö- och jordbruksutskott föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att ta initiativ till ett ökat internationellt samarbete för att minska användningen av antibiotika i djurhållningen.

I Sverige får djur inte antibiotika i förebyggande syfte, men det är ett problem i många andra länder. Mellan 300 000 och 500 000 ton antibiotika används varje år i världen. Av det går ungefär två tredjedelar till djur. Ett enigt miljö- och jordbruksutskott anser att Sverige ska vara drivande i frågan om att minska antibiotikaanvändningen och föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att arbeta för ett ökat internationellt samarbete kring detta.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att

  • ge Statskontoret i uppdrag att undersöka hur statens livsmedelskontroll kan gå i riktning mot att dialogen ökar och antalet förelägganden minskar
  • ge Livsmedelsverket uppdraget att arbeta för säkra livsmedel, bra livsmedelshantering och bra matvanor på ett sätt som gör att företagande i livsmedelsbranschen underlättas
  • genomföra en kartläggning av de kontakter med myndigheterna som livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå för att på sikt kunna minska antalet regler som företagen måste följa.

Uppmaningarna, tillkännagivandena, till regeringen grundar sig i motionsförslag som har lagts fram av M, C, FP och KD. Miljö- och jordbruksutskottets ställningstaganden gjordes i samband med att utskottet behandlade olika motioner som rör livsmedelspolitik och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av statens livsmedelskontroll.

Vissa förbättringar har genomförts

Ett enigt miljö- och jordbruksutskott står bakom uppmaningen till regeringen om att arbeta för att minska antibiotikaanvändningen i djurhållningen. Däremot reserverar sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet när det gäller de andra förslagen om uppmaningar till regeringen, bland annat med hänvisning till att förbättringsarbete pågår inom de nämnda områdena och att vissa förbättringar redan har genomförts.

Kontaktperson för media

Monica Törnlund, föredragande miljö- och jordbruksutskottet. Telefon: 08-786 43 31. E-post: monica.tornlund@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument