Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 10 juni 2015 klockan 11.07

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 12 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är momsfrågor, könsfördelning i styrelser, behandling av personuppgifter, minskade nationella utsläpp samt märkning av ekologiska produkter.

Tid: Fredagen den 12 juni klockan 8.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 19 juni.

Vid mötet väntas rådet nå en politisk överenskommelse kring arbetet med ett direktivförslag om momsbehandling av värdebevis, så kallade vouchrar. Syftet med förslaget är att förtydliga och harmonisera EU-reglerna för hur vouchrar ska behandlas skattemässigt.

Rådet väntas också hålla en riktlinjedebatt om ett förslag om standardiserad mervärdesskattedeklaration.

Vidare väntas rådet diskutera de pågående förhandlingarna mellan medlemsländerna om administrativt samarbete som till exempel automatiskt informationsutbyte angående gränsöverskridande skattefrågor.

Vid mötet väntas ministrarna även besluta om ändringar i ränte- och royaltydirektivet. Detta direktiv innebär att källskatter inte ska tas ut på ränte- och royaltybetalningar mellan närstående företag i olika medlemsländer.

Rådet väntas också diskutera en investeringsplan för Europa – Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

Rådet väntas eventuellt besluta om en allmän inriktning för ett förslag om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut.

På agendan står även en diskussion om genomförande av bankunionen, med fokus på krishantering.

Vid mötet väntas rådet anta slutsatser om en kapitalmarknadsunion. Kapitalmarknadsunionen är ett samlingsbegrepp för en rad initiativ som syftar till att främja tillväxt och sysselsättning i Europa.

Rådet väntas eventuellt också besluta om en rapport om skattefrågor som ska överlämnas till Europeiska rådet den 25–26 juni. Rapporten ska fokusera på hur skattepolitiken kan stödja samordningen av den ekonomiska politiken och bidra till finanspolitisk samordning och tillväxt.

Ekofinrådet väntas eventuellt besluta om en rapport från finansministrarna om skattefrågor inom ramen för europluspakten.

Vidare väntas rådet eventuellt besluta om en uppförandekod avseende företagsbeskattning. Syftet med koden är att motverka skadlig skattekonkurrens.

Vid mötet väntas rådet också besluta om landspecifika rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska terminen.

Rådet väntas även ha en diskussion om en rapport om bättre ekonomisk styrning i Euroområdet.

Dessutom väntas rådet besluta om allmänna riktlinjer för den ekonomisk-politiska samordningen på EU-nivå.

Vidare väntas rådet anta beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens korrigerande del för Malta, Polen och Storbritannien.

Hälsa, socialpolitik och sysselsättning

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och statssekreterare Irene Wennemo ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälsa och sjukvård samt konsumentfrågor den 18–19 juni.

Vid mötet väntas rådet informeras om förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag. Förslaget innehåller en reglering av hur styrelseledamöter ska tillsättas.

Rådet väntas också informeras om förslag om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Syftet är att diskrimineringsgrunderna ska få ett likvärdigt skydd på EU-nivå.

Vidare väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminen 2015 och medlemsstaternas genomförande av sysselsättningspolitik. Ministrarna väntas även anta en allmän riktlinje för medlemsländernas sysselsättningspolitik.

Rådet väntas också informeras om EU:s åtgärder avseende ungdomars sysselsättning samt anta slutsatser kring EU:s ungdomsgaranti. Ungdomsgarantin innebär att alla medlemsstater bör se till att alla ungdomar under 25 år inom en period av fyra månader efter att de blivit arbetslösa eller avslutat sin formella utbildning får ett erbjudande om sysselsättning, vidareutbildning, lärlingsutbildning eller praktik.

Vidare väntas rådet anta slutsatser om lika inkomstmöjligheter för kvinnor och män och om minskning av pensionsklyftan mellan könen.

Rådet väntas komma överens om en allmän riktlinje kring förslag på det medicintekniska området. Förslagen syftar till att främja innovation och konkurrenskraft inom det medicintekniska området samtidigt som folkhälsan ska säkerställas. Förslaget syftar också till att nya medicintekniska produkter snabbt och kostnadseffektivt når ut på marknaden.

Rättsliga frågor

Inrikesminister Anders Ygeman (S) och statssekreteraren Lars Westbratt ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga frågor den 15–16 juni.

Vid mötet väntas rådet komma överens om en allmän riktlinje kring ett förslag till förordning om skydd för enskilda personer avseende behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter.

Rådet väntas även komma överens om en allmän riktlinje om ett förslag till förordning om förenkling av hanteringen av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen. Handlingarna gäller bland annat födsel, äktenskap och namn.

På agendan står också en debatt om inrättandet av den europeiska åklagarmyndigheten Eppo. Eppos uppgift är att bekämpa brott mot EU:s finansiella intressen.

Vid mötet väntas rådet även anta slutsatser om den förnyade strategin för inre säkerhet. Rådet väntas också diskutera och få lägesrapportering om terrorismbekämpning.

Vidare väntas en debatt om kommissionens meddelande om en europeisk migrationsagenda och diskussion om återvändande och återtagande.

Miljö

Statssekreterare Yvonne Ruwaida ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för miljöfrågor den 15 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera förslag om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar.

Ministrarna väntas även diskutera Parisprotokollet och anta slutsatser om EU:s förhandlingsposition inför klimattoppmötet i Paris den 30 november – 11 december.

Jordbruk

Statssekreterare Elisabeth Backteman ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruksfrågor den 16 juni.

Rådet väntas komma överens om en allmän inriktning kring förordningen om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Syftet med den föreslagna förordningen är bland annat att underlätta för jordbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk.

Vid mötet väntas rådet också diskutera principerna för nästa års fiskekvoter för Västerhavet, Östersjön och Svarta Havet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktperson för media

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se.

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta: