Aktuellt

Europarådets parlamentariska församling antar resolution om mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan

Publicerad: 26 juni 2015 klockan 12.01

Den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling deltog vid sessionen i Strasbourg den 22–26 juni. Vid mötet antogs bland annat en resolution gällande mänskliga rättigheter i Azerbajdzjan. På agendan stod även konflikten mellan Ryssland och Ukraina, migration samt skydd för visselblåsare. FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon talade.

Under församlingens möte i Strasbourg antogs en resolution om vikten av stärkt skydd för visselblåsare. Resolutionen uppmanar medlemsländerna att, inom ramen för vad nationell lagstiftning tillåter, ge asyl till visselblåsare som hotas av repressalier i sina hemländer. Från svensk sida betonades visselblåsares roll för demokratin och som garant för att oegentligheter ska komma till allmänhetens kännedom.

Församlingen antog även en resolution där försämringen av de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan fördömdes och där det krävdes ett slut på det systematiska förtrycket av människorättsförsvarare och regeringskritiska. Den svenska delegationen sammanträffade med ett antal organisationer för mänskliga rättigheter för diskussion om Azerbajdzjan.

Det beslutades att inte annullera Rysslands ackreditering till församlingen, som en följd av Rysslands annektering av Krim. Istället ska redan pågående sanktioner, bland annat indragen rösträtt, fortsätta. Detta som en signal om önskemål om upptagen dialog mellan församlingen och den ryska delegationen.

Marocko uppmanades att avskaffa dödsstraff och att förbättra sin vallagstiftning. Församlingen bekräftade sitt stöd till FN:s arbete för en politisk lösning beträffande Västsahara. I svenska inlägg betonades vikten av att hålla folkomröstningen om Västsaharas självbestämmande. Delar av den svenska delegationen träffade representanter från Polisario, den Västsahariska befrielserörelsen.

På dagordningen stod även migration. I en debatt betonades solidaritet inom Europa vad gällde flyktingmottagande och i sitt tal lyfte FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon fram vikten av att skapa legala vägar in i Europa.

Ledamoten Kerstin Lundgren (C) utsågs till medrapportör för granskningen av hur Georgien lever upp till sina åtaganden gentemot Europarådet. Kommunen Vara mottog Europapriset för dess europeiska engagemang och priset mottogs av kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Nelander.

Dokument

Kontaktperson för media

Anette Nilsson, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-706 57 82, e-post anette.nilsson@riksdagen.se.

Ledamöter

 • Jonas Gunnarsson (S), ordförande
 • Olof Lavesson (M), vice ordförande
 • Carina Ohlsson (S)
 • Tina Ghasemi (M)
 • Niklas Karlsson (S)
 • Julia Kronlid (SD)
 • Monica Haider (S)
 • Boriana Åberg (M)
 • Eva-Lena Jansson (S)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Lotta Johnsson Fornarve (V)
 • Johan Nissinen (SD)