Aktuellt

Förslaget på ny inriktning av försvaret får godkänt

Publicerad: 4 juni 2015 klockan 17.04

Försvarsutskottet säger ja till förslagen i regeringens proposition om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. Den analys av det säkerhetspolitiska läget som ligger till grund för förslagen har behandlas av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Bakom regeringens förslag, som riksdagen tar ställning till den 16 juni, står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet har lämnat in reservationer.

När det gäller säkerhetspolitiken konstaterar det sammansatta utrikes- och försvarspolitiska utskottet att den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats, bland annat mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina. Situationen innebär att kraven på den svenska försvarsförmågan har förändrats. Regeringen har i sin proposition föreslagit nya mål för det militära och det civila försvaret från och med 2016 som försvarsutskottet ställer sig bakom. Försvarsutskottet ställer sig även bakom det förslag om inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktens organisation som regeringen har lämnat.

Mål för det militära försvaret

Försvarsutskottet föreslår att målet för det militära försvaret från och med 2016 ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att

  • hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen
  • förebygga och hantera konflikter och krig
  • skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • skydda samhället.

Mål för det civila försvaret

Försvarsutskottet föreslår även att riksdagen ska godkänna att målet för det civila försvaret från och med 2016 ska vara att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Positivt med militär närvaro på Gotland

Regeringen har också aviserat att man under perioden planerar att förstärka budgeten för försvaret med 10,2 miljarder kronor i de kommande budgetpropositionerna, vilket välkomnas av försvarsutskottet. Försvarsutskottet välkomnar även att regeringen har för avsikt att utreda försvarets personal-, materiel- och logistikförsörjning. Utskottet framhåller dessutom att det är av strategiskt intresse för Sverige att ha militär närvaro på Gotland och delar regeringens bedömning att en sådan har en stabiliserande effekt på den militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. Det bedöms därför som positivt att en ny mekaniserad stridsgrupp organiseras på Gotland, att en framskjuten ledningsfunktion utvecklas och att utbildningsgruppen förstärks för att medge ökad övnings- och utbildningsverksamhet.

Expertutredning av försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten välkomnas

När det gäller säkerhetspolitiken vill det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet understryka att i ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Utskottet anser att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kompletterar varandra och ser, liksom regeringen, stora möjligheter till ett än mer fördjupat nordiskt försvarssamarbete. Det sammansatta försvars- och utrikesutskottet välkomnar också att regeringen tänker låta en expert göra en analys av olika former av försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med länder och organisationer.

Reservationer från SD, V och FP

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet har lämnat in reservationer i en rad frågor.

Sverigedemokraterna anser att det svenska försvaret inte längre ska vara av ett insatsförsvar utan i stället ska vara ett existensförsvar. De har lämnat förslag på bland annat vilka de övergripande uppgifterna för det svenska försvaret bör vara och hur Försvarsmakten bör organiseras. SD föreslår också att en formell försvarsallians ska skapas mellan Sverige och Finland med ett gemensamt planerat försvar.

Vänsterpartiet menar att propositionens förslag om begränsningar av försvarets stöd till samhället är för kategorisk. Försvaret bör kunna hjälpa till mer vid extraordinära händelser när det gäller såväl sjöräddning som brandbekämpning. Partiet anser också att Sveriges försvars- och säkerhetspolitik i högre utsträckning bör inriktas på att förebygga kriser och konflikter.

Folkpartiet anser att den föreslagna inriktningen för försvaret är en stor besvikelse och att den inte räcker för att möta det hot som förekommer i närområdet. Partiet vill se mer resurser och att man satsar mer på stridsflyget och försvarets förmåga till utbåtsjakt. Folkpartiet vill också att Sverige ska gå med i Nato före valet 2018. Folkpartiet menar dessutom att det ligger ett värde i att kraven på Försvarsmaktens operativa förmåga beslutas av riksdagen och hade önskat att ett enigt utskott skulle ha ställt sig bakom detta även fortsättningsvis.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatt och beslut

  • Planerad dag för debatt: Måndagen den 15 juni
  • Planerad dag för beslut: Tisdagen den 16 juni 2015

Debatterna sänds via webb-tv.

Ledamöter

Dokument