Aktuellt

Ännu ej full bemanning av krigsförbanden, samtidigt har hemvärnet stärkts

Publicerad: 5 mars 2015 klockan 10.54

De krigsförband i försvarets insatsorganisation som riksdagen beslutade om 2009 finns, men alla är ännu inte fullt bemannade. Hemvärnet har utvecklats väl. Det visar en ny rapport som försvarsutskottet har låtit ta fram.

Rapporten presenteras av försvarsutskottet på en presskonferens den 5 mars klockan 13.00.

Webb-tv

Nytt riksdagsbeslut i vår

Under våren 2015 väntas riksdagen besluta om försvarets inriktning. Inför detta har försvarsutskottet låtit följa upp vissa delar av det senaste riksdagsbeslutet om försvarets inriktning som fattades 2009, huvudsakligen förbandens bemanning.

Rapportens uppdrag var att analysera om insatsorganisationen har utvecklats enligt riksdagsbeslutet 2009 när det gäller bemanningsläget som helhet. Den redogör även för om bemanningen av förbanden har skett med värnpliktig respektive anställd personal.

Ännu inte fullt bemannade

Rapporten konstaterar bland annat att de krigsförband som riksdagen beslutade om 2009 finns, men att alla ännu inte är fullt bemannade. I slutet av 2014 omfattade insatsorganisationen 50 000 befattningar. 6000 av dem är ännu inte bemannade. Inom i huvudsak markstridskrafterna finns krigsplacerade värnpliktiga i avvaktan på att tjänstgörande soldater anställs så som det är planerat.

Ur rapportens grundmaterial framgår också att det finns ett behov av att anställa och krigsplacera ytterligare 7000 tidvis tjänstgörande gruppchefer, soldater och sjömän. Försvarsmakten kommer att krigsplacera och repetitionsutbilda de som har lämplig militär utbildning, med stöd från ett regeringsbeslut i december 2014.

Hemvärnet har stärkts

Rapporten visar att hemvärnet har utvecklats väl både kvantitativt och kvalitativt under 2010–2014. Ett nytt och effektivare utbildningssystem med årliga övningar har införts och det har dessutom skett en god rekrytering av hemvärnssoldater. Detta betyder att hemvärnets krigsduglighet har ökat.

Utskotten följer upp riksdagsbeslut

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Uppföljningen är en det av detta arbete.

Kontaktpersoner för media

Ledamöter

Försvarsutskottets styrgrupp för arbetet med rapporten har följande ledamöter:

Dokument