Aktuellt

Viktigt att försvaret snabbt får tillgång till övnings- och skjutfält

Publicerad: 12 november 2015 klockan 16.03

Försvarsutskottet vill att riksdagen ska göra två tillkännagivanden till regeringen. Utskottets förslag handlar om vikten av att Försvarsmakten snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält samt att Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem bör prioriteras under kommande mandatperioder. Utskottet står enigt bakom förslagen.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015.

Tillgång till övnings- och skjutfält

Försvarsutskottet anser att det är viktigt att Försvarsmakten snabbt får tillgång till övnings- och skjutfält. När Försvarsmakten lämnat in en ansökan om att få använda ett markområde till övnings- och skjutfält görs en miljöprövning där samtliga berörda får möjlighet att lämna synpunkter. Länsstyrelsen är första instans som fattar beslut. Sedan kan beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen som i sin tur kan överlämna ärendet till regeringen för prövning. Utskottet betonar att ärendena självklart ska handläggas rättssäkert men ser samtidigt med oro på att beslutsprocessen för dessa ärenden i många fall har tagit mycket lång tid.

Försvarsutskottet anser därför att beslutsprocesserna för miljöprövningen av övnings- och skjutfält behöver ses över. Detta för att förkorta handläggningstiderna så att Försvarsmaktens möjligheter till övning inte allvarligt försvåras. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Till grund för förslaget ligger en motion från Kristdemokraterna.

Prioriterad fråga

Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen ska uppmana regeringen att göra tillgången till så kallade långräckviddiga bekämpningssystem till en prioriterad fråga under kommande mandatperioder. I ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska läget i närområdet bedömer utskottet att frågan är så angelägen att riksdagen redan nu bör uttala sig. Förslaget till tillkännagivande grundar sig i en motion från Moderaterna.

Kontaktperson för media

Karin Hebert, föredragande i försvarsutskottet, telefon 08-786 62 73, e-post karin.hebert@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU3 Militära frågor (publiceras den 13 november)