Aktuellt

Civilutskottet vill införa incitament eller sanktioner för att korta kommunernas handläggningstider

Publicerad: 22 oktober 2015 klockan 11.36

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att koppla incitament eller sanktioner till kommande regler om handläggningstider för ärenden som inte kräver bygglov. Utskottet menar att det kan antas bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna för handläggningen.

Civilutskottets förslag om tillkännagivande kom i samband med att utskottet sa ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Förändringarna innebär bland annat att regeringen får möjlighet att införa regler om hur lång tid kommunernas handläggning av så kallade anmälningsärenden får ta.

Byggnadsnämnden måste ge startbesked

Anmälningsärenden behandlar åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov, men ändå måste anmälas till kommunens byggnadsnämnd. Det kan handla om att bygga ett så kallat attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss eller eldstad. Arbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Viktigt med snabb hantering

Civilutskottet anser att det är viktigt att anmälningsärendena hanteras så fort som möjligt. Därför vill utskottet att regeringen kopplar någon form av incitament eller sanktioner till de kommande reglerna om handläggningstider. Utskottet menar att incitament eller sanktioner kan antas bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

V reserverar sig

Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande i en reservation. Partiet tycker att regeringens avsikt att vidta åtgärder om det visar sig att tidsfristerna inte efterlevs är tillräcklig.

Kontaktperson för media

Daniel Severinsson, föredragande i civilutskottet, telefon 08-786 58 39, e-post daniel.severinsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets Betänkande 2015/16:CU3 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller (publiceras den 30 oktober)