Aktuellt

Miljömärkning bästa verktyget för konsumtionsval

Publicerad: 2 februari 2016 klockan 10.57

Konsumenter ser miljömärkning av olika produkter och tjänster som det bästa verktyget för att göra medvetna och hållbara konsumtionsval. Samtidigt kan det vara svårt att jämföra märkningarna och förstå vad som skiljer dem åt. Det visar en översikt som civilutskottet har låtit ta fram över de miljömärkningar för produkter som finns i Sverige och de övriga nordiska länderna.

Rapporten presenterades för civilutskottet vid ett öppet sammanträde tisdagen den 2 februari.

Webb-tv

Många miljömärkningar i Norden

Översikten visar att det finns många miljömärkningar. I stort sett finns samma miljömärkningar i alla de nordiska länderna även om de används i olika stor utsträckning.

För att bibehålla konsumenternas förtroende för miljömärkning är det viktigt med fungerande kontrollfunktioner, enligt rapporten. Kontrollerna av de olika miljömärkningarna skiljer sig åt, vissa märkningar är tredjepartscertifierade och andra inte.

Viktigt skilja på olika märkningar

Översikten visar att det utifrån ett konsumentperspektiv är viktigt att skilja på miljömärkningar som baseras på ett livscykelperspektiv och märkningar som baseras på enskilda delar av en produkt.

Konsumenter efterfrågar även mer information om vad de olika miljömärkningarna står för. Undersökningar visar att konsumenter helst vill få denna information från oberoende aktörer, till exempel konsumentorganisationer, miljörörelsen eller forskargrupper.

Handeln tar fram egna märkningar

Det blir allt vanligare, exempelvis inom klädhandeln, att företag tar fram egna varumärken som profileras som miljömärkningar; miljöanpassade och hållbara. Ofta återkommer samma certifieringar för olika miljöprofilerade varumärken, men trots det marknadsför företagen det egna varumärket. Likheter och skillnader mellan företagen framgår därför inte på ett tydligt sätt. Det kan göra det svårare för konsumenterna att jämföra mellan olika butikskedjors utbud av hållbara produkter.

Del av arbetet med uppföljning och utvärdering

Rapporten om miljömärkningar i Norden är ett led i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering. Den har gjorts av utvärderings- och forskningssekretariatet vid Riksdagsförvaltningens utskottsavdelning. Syftet med översikten är att ge utskottet ett ökat kunskapsunderlag inför kommande riksdagsärenden i frågan. Översikten omfattar inte märkningar som gäller livsmedel, kosmetika och energi.

Dokument

2015/16:RFR9 Miljömärkning av produkter – En översikt över de miljömärkningar av produkter som finns i Sverige och i de övriga nordiska länderna

För mer information

Ledamöter

Följande ledamöter ingår i uppföljningsgruppen: