Aktuellt

Vårdansvaret för personer som både lider av psykisk ohälsa och beroendesjukdom bör samlas hos en huvudman

Publicerad: 11 april 2019 klockan 13.19

Regeringen bör se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom är en särskilt utsatt grupp. Enligt socialutskottet kan den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommun och region (tidigare landsting) innebära att den enskilde inte får den vård som behövs. Utskottet anser därför att regeringen bör se över frågan om hur ansvaret för vård vid samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman. Efter att regeringen gjort en sådan översyn bör den utreda möjligheterna till en gemensam tvångslagstiftning för personer med psykisk ohälsa i kombination med beroendesjukdom. Detta eftersom det finns en gränsdragningsproblematik mellan lagen om vård av missbrukare i vissa fall och lagen om psykiatrisk tvångsvård. Regeringen bör även se över hur det ska kunna finnas tillgång till farmakologisk behandling i hela landet för personer med beroendesjukdom.

Utskottet föreslår även att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Förslagen om tillkännagivanden bygger på olika motioner från M, SD, C, KD och L från allmänna motionstiden 2018. Det finns inga reservationer mot förslagen. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag som rör psykisk ohälsa.

Kontaktperson för media

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdag 25 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU15 (publiceras 17 april)