Aktuellt

Utredningar om faderskap bör förenklas

Publicerad: 2 april 2019 klockan 15.18

Det bör bli enklare för nyblivna ogifta föräldrar att bekräfta vem som är pappa till barnet, bland annat genom digital bekräftelse. Det anser civilutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på med lagändringar om detta.

Om mamman till ett nyfött barn inte är gift måste pappan skriftligt bekräfta att han är pappa till barnet. Bekräftelsen ska också bevittnas av två personer. Därefter ska bekräftelsen godkännas av mamman och socialnämnden. Det här sättet att utreda vem som är pappa till ett barn uppfattas av många som krångligt, och det kan också upplevas som att det ifrågasätter par som inte är gifta. 2018 presenterade en utredning förslag på hur reglerna om faderskapsbekräftelse kan bli enklare.

Faderskap ska kunna bekräftas elektroniskt

Utredningen föreslår att det ska bli enklare för ogifta pappor att bekräfta faderskap, bland annat genom elektronisk bekräftelse inom 14 dagar efter att barnet har fötts. Bekräftelsen ska göras i ett system som Skatteverket ska förvalta, och den elektroniska bekräftelsen ska inte behöva godkännas av socialnämnden.

2018 kom betänkandet från den utredning som har undersökt hur faderskapsutredningar kan moderniseras. Utskottet välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen bör prioritera arbetet med förslagen så att lagändringarna kan ske så snart som möjligt. Regeringen bör också närmare överväga om det inte ska bli möjligt att bekräfta faderskapet elektroniskt redan under graviditeten, vilket utredningen inte anser.

Ett ytterligare tillkännagivande om testamentsregister

I dag finns det inget sätt att centralt registrera testamenten, vilket kan innebära att ett testamente inte kommer fram efter ett dödsfall och att den avlidna personens yttersta vilja inte kan respekteras. Därför vill civilutskottet att riksdagen ska göra ett tillkännagivande om att regeringen bör gå vidare med arbetet att se över möjligheten att registrera testamenten i ett register i offentlig regi.

Utskottets förslag om tillkännagivanden kommer från motioner som lämnades in under allmänna motionstiden 2018, totalt cirka 50 stycken. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag om bland annat vårdnad och umgänge samt överförmyndare och gode män.

SD vill att faderskapet ska fastställas tidigt i graviditeten

SD-ledamöterna reserverar sig mot utskottets förslag om faderskapsutredningar och vill att faderskapet ska kunna fastställas så snart graviditeten har konstaterats. De anser också att mödravården bör ha som rutin att inleda processen med att fastställa faderskapet, om föräldrarna godkänner det.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, 070-336 86 20, e-post miriam.kantor@riksdagen.se.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt 10 april och beslut 11 april.

Dokument

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU7 Familjerätt (publiceras 5 april).