Aktuellt

Utskott säger ja till ändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 13.09

Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. SD och V har invändningar mot regeringens förslag.

Regeringen har kommit med förslag som innehåller ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, den så kallade medbestämmandelagen. Avsikten med förslaget är att skapa regler för rätten till stridsåtgärder som gäller för alla parter på den svenska arbetsmarknaden.

Utökad fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal och vid rättstvister

Regeringen föreslår att fredsplikten ska utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. För att en arbetstagare ska få delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal måste syftet vara att uppnå ett kollektivavtal och arbetstagarorganisationen måste ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav. Vidare ska arbetstagarorganisationen inte kunna kräva att arbetsgivaren tillämpar ett kollektivavtal på ett sådant sätt att det tränger undan det befintliga kollektivavtalet.

Regeringen föreslår också att fredsplikten vid rättstvister utökas. Det ska inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller en arbetstagare att ta till stridsåtgärder för att utöva påtryckningar i en rättstvist.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Reglerna ska inte användas vid stridsåtgärder som påbörjades innan lagändringarna började gälla. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

SD och V har invändningar mot regeringens förslag

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har i var sin reservation riktat invändningar mot regeringens förslag. Sverigedemokraterna konstaterar att bara ungefär hälften av remissinstanserna som har yttrat sig över förslaget är positiva till det. Partiet vill därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag, men också att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett omarbetat förslag som tar större hänsyn till remissinstansernas synpunkter.

Vänsterpartiet anser att förslaget är en eftergift till arbetsgivarsidan och att det innehåller onödiga och oacceptabla inskränkningar i strejkrätten. Därför vill partiet att riksdagen säger nej till regeringens förslag.

Kontaktperson för media

Cecilia Kignell, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 42 59, e-post cecilia.kignell@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt måndag 17 juni och beslut tisdag 18 juni.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU13 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister