Aktuellt

Finansutskottet vill se förstärkta åtgärder mot penningtvätt

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 13.00

Regeringen bör utreda vad som kan göras ytterligare för att stärka arbetet mot penningtvätt. Det tycker ett enigt finansutskott som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Penningtvätt är ett internationellt problem som utgör ett hot mot det finansiella systemet. Sveriges lagstiftning på området följer gällande EU-regler och involverar flera myndigheter, verksamhetsutövare och andra organ. Finansutskottet ser mycket allvarligt på de omfattande och återkommande rapporteringarna om misstänkt penningtvätt i det svenska banksystemet, nu senast uppgifterna om Swedbank.

Utskottet välkomnar Finansinspektionens och de baltiska kollegornas granskning av Swedbank och ser den typen av utredningar som nödvändiga. Men ambitionsnivån för att bekämpa penningtvätt behöver höjas markant hos ansvariga myndigheter och i näringslivet så att de problem som har förekommit inte upprepas.

Nuvarande arbetssätt behöver analyseras

Vissa insatser har genomförts på senare tid. Exempelvis har Finansinspektionen förstärkt sin tillsyn av penningtvätt och sedan 2018 har Polismyndigheten en ny samordningsfunktion som tar emot rapporter om misstänkta transaktioner och aktiviteter. Enligt utskottet är det ändå inte tillräckligt.

Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen att snarast utreda vad som kan göras ytterligare för att stärka arbetet mot penningtvätt. Regeringen bör göra en noggrann analys av

  • Finansinspektionens kapacitet att bedriva tillsyn inom området,
  • berörda myndigheters befogenheter i förhållande till bankerna och
  • bankernas befogenheter i förhållande till sina kunder.

Regeringen bör också granska ansvarsfördelningen mellan de penningtvättsbekämpande myndigheterna och även om befintlig myndighetsstruktur är funktionell.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ, som först föreslogs av Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, som samtliga partier ställer sig bakom. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Kontaktperson för media

Madeleine Orvelius, föredragande finansutskottet, telefon 08- 786 61 78, e-post madeleine.orvelius@riksdagen.se 

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag den 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt (publiceras 13 juni)