Aktuellt

Ja från finansutskottet till regeringens vårändringsbudget för 2019

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 13.20

Uppdaterad: 13 juni 2019 klockan 16.05

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för år 2019 samt ändrad användning av anslag. Utskottet vill också att riksdagen säger ja till de lagändringar om olika skatter och avgifter som regeringen föreslår. Även regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken får godkänt av finansutskottet.

(Ändring gjord nedan, den 13 juni klockan 16.05, om höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk.)

Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att statens budget för pågående år, 2019, ökar med ungefär 2,2 miljarder kronor. Störst förändring gäller utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, som får 1,2 miljarder kronor mer. Det betyder också förändringar i hur pengarna fördelas mellan de olika anslagen inom utgiftsområdet. Till exempel ökas anslaget klimatinvesteringar med 758 miljoner kronor.

I samband med vårändringsbudgeten föreslår regeringen också några lagändringar som påverkar statens inkomster:

  • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för enskilda näringsidkare som anställer en första person förlängs
  • Arbetsgivaravgifterna för unga sänks
  • Skattesänkningen för diesel i gruvindustriell verksamhet avskaffas
  • Avskaffad sänkning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk
  • Kemikalieskatten höjs

Enligt förslaget börjar ändringarna gälla den 1 augusti 2019.

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till vårändringsbudget för 2019. Sammantaget försämras den offentliga sektorns finansiella sparande med 1,4 miljarder kronor till följd av regeringens förslag och bedömningar. Utskottet konstaterar dock att förslagen i vårändringsbudgeten är förenliga med de budgetpolitiska målen. Finansutskottet ställer sig också bakom de förslag till lagändringar som redovisas ovan.

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Utskottet har också behandlat regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i vårpropositionen och föreslår att riksdagen godkänner dessa.

Januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, ska ligga till grund för en politik som leder till förändringar som är hållbara över tid och som tar Sverige framåt. I likhet med regeringen anser utskottet att politiken ska inriktas på att skapa förutsättningar för fler jobb, möta klimatutmaningar, trygga välfärden och öka kunskaperna i skolan.

Utskottet konstaterar att svensk ekonomi är stark trots det osäkra läget i form av händelser som Storbritanniens utträde ur EU och handelspolitiska spänningar mellan USA och Kina. Statsskulden är den lägsta sedan 1977 och de offentliga finanserna kommer att ha ett överskott samtliga år den kommande mandatperioden.

När det gäller de budgetpolitiska målen delar utskottet regeringens bedömning att inriktningen på finanspolitiken är i linje med överskottsmålet. Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.

Kontaktpersoner för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon 08-786 47 26, e-post hans.hegeland@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Tisdag den 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (publiceras 14 juni)

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2019 (publiceras 14 juni)