Aktuellt

Kulturutskottets uppföljningsgrupp vill se förbättrade resultatredovisningar från regeringen

Publicerad: 13 juni 2019 klockan 11.00

Mer enhetliga och mer heltäckande resultatredovisningar. Det är två önskemål från kulturutskottets uppföljningsgrupp som i en ny rapport har granskat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid.

Kulturutskottets uppföljningsgrupp har gjort en fördjupad uppföljning av regeringens resultatredovisning av utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid. I resultatredovisningen ska regeringen varje år beskriva och bedöma vilka resultat som har uppnåtts under året inom utgiftsområdet och om de mål riksdagen har beslutat om har uppnåtts. Kulturutskottets uppföljningsgrupp har under våren 2019 studerat om regeringens resultatredovisning motsvarar budgetlagens krav och riksdagens önskemål.

Uppföljningsgruppens ambition har varit att bidra till utvecklingen av resultatredovisningen för utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid, som kännetecknas av många mål och anslag samt av en stor variation mellan de olika delområdena.

Svårt att följa utvecklingen över tid

Utskottets uppföljningsgrupp noterar att regeringen under perioden 2015–2019 använder fler tidsserier för att visa utveckling och att strukturen för redovisningen har förbättrats. Regeringen har också infört en gemensam resultatredovisning för hela utgiftsområdet, något som utskottet tidigare efterfrågat. Användningen av resultatindikatorer är dock sparsam. Någon fullständig bedömning av uppfyllelsen av mål görs inte och det är svårt att följa utvecklingen över tid.

Ett önskemål från kulturutskottets uppföljningsgrupp är att regeringen inom fler delområden ska redogöra för urvalet av bedömningsgrunder och vilka uppgifter resultaten bygger på. Mer enhetliga resultatredovisningar efterfrågas, för att göra det lättare att följa utvecklingen inom utgiftsområdets olika delområden och för att kunna jämföra olika delområden med varandra. Gruppen efterlyser även mer heltäckande resultatredovisningar som inriktas på resultat och effekter i stället för på insatser.

Förslag i rapporten på olika förbättringar

Rapporten lyfter fram olika underlag som skulle kunna användas för att förbättra beskrivningarna av läget inom utgiftsområdets olika delområden. Uppföljningsgruppen anser också att det vore positivt att i ökad utsträckning kunna se hur stora resurser samhället lägger på att nå olika mål.

Kulturutskottets uppföljningsgrupp betonar att principen om armlängds avstånd är viktig att följa. Principen innebär att politiker inte ska bestämma över kulturens innehåll. Samtidigt pekar gruppen på att många mål inom området inte berörs av principen. Samtliga mål ska följas upp, enligt budgetlagen. I uppföljningen av mål som berör kulturens kvalitet eller konstnärlig frihet kan bedömningen av de kvalitativa aspekterna istället behöva göras av experter.

Ledamöter

Följande ledamöter ingår i kulturutskottets uppföljningsgrupp

Dokument

2018/19:RFR 8 Att redovisa resultat – En uppföljning av regeringens resultatredovisning av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

För mer information