Aktuellt

Socialförsäkringsutskottet säger ja till att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd

Publicerad: 14 juni 2019 klockan 09.19

Uppdaterad: 14 juni 2019 klockan 16.12

Regeringen har föreslagit att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd ska fortsätta gälla till och med den 19 juli 2021. Regeringen föreslår även några ändringar i lagen, bland annat om familjeåterförening. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. V vill att utskottet säger nej till förslaget i sin helhet. M och SD vill att utskottet säger nej till delar i förslaget.

(Uppdatering gjord av ingressens två sista meningar, 14 juni kl. 16.10)

Den lag som tillfälligt begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, trädde i kraft sommaren 2016. Genom lagen anpassades de svenska reglerna tillfälligt till den miniminivå som gäller enligt EU och internationella konventioner, och de mer generösa reglerna om uppehållstillstånd i utlänningslagen slutade att gälla.

Förutom att den tillfälliga lagens giltighetstid förlängs till och med den 19 juli 2021 föreslår regeringen att även alternativt skyddsbehövande, på samma sätt som flyktingar, ska ha rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Om en person som vill ta sin familj till Sverige är en alternativt skyddsbehövande person som har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen ska vissa anhöriga få uppehållstillstånd om personen i Sverige bedöms ha välgrundade utsikter att få permanent uppehållstillstånd. Makar och sambor ska i regel inte få ta sin partner till Sverige om någon av parterna är under 21 år.

Det ska också införas en bestämmelse om permanent uppehållstillstånd som ska gälla under vissa förutsättningar för utlänningar som har fötts i Sverige och som sedan födseln är statslösa.

Enligt förslaget ska ändringarna i tillfälliga lagen och de följdändringar som måste göras i utlänningslagen börja gälla den 20 juli 2019.

Väl avvägt anser utskottet

Socialförsäkringsutskottet anser liksom regeringen att en återgång till utlänningslagens regler med stor sannolikhet skulle leda till en ökning av antalet asylsökande. Genom att den tillfälliga lagen fortsätter att gälla ökar möjligheterna för de asylsökande som har fått uppehållstillstånd på senare år att etablera sig i landet. Utskottet noterar också att förhandlingarna om ett nytt gemensamt regelverk för asyl inom EU fortfarande pågår.

Samtidigt är rätten till familjeåterförening mycket betydelsefull för de personer som berörs. Socialförsäkringsutskottet pekar på att de ändringar i lagen som regeringen föreslår inte innebär en tillbakagång till utlänningslagens regler men gör det möjligt att för en viss grupp ha en mer generös anhöriginvandring än vad som nu gäller. Förslaget innebär även att risken för att Sverige bryter mot sina åtaganden enligt internationella konventioner minskar. Utskottet anser att förslaget är väl avvägt och att riksdagen bör säga ja till det.

Invändningar från vissa partier

Vänsterpartiet vill inte se en förlängning av den tillfälliga lagen och föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag i sin helhet.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har yrkat i följdmotioner att riksdagen ska säga nej till förslaget om att utöka rätten till familjeåterförening och att bestämmelserna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska tas bort.

Kontaktperson för media

Sven Bergqvist, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 53 23, e-post sven.bergqvist@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt och beslut tisdag 18 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU26 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige