Aktuellt

Ny lag för att främja god forskningssed och pröva oredlighet i forskning

Publicerad: 5 juni 2019 klockan 15.39

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler mot fusk och grov oaktsamhet i forskning. M och SD reserverar sig mot olika delar av förslaget.

Det är viktigt att den forskning som bedrivs i Sverige följer god forskningssed, och att samma regler gäller för alla som bedriver statligt finansierad forskning. Därför föreslår regeringen en lag som innebär en rad förändringar:

  • En nationell definition ska slå fast vad oredlighet i forskning är.
  • Forskare ska vara ansvariga för att deras forskning utförs enligt god forskningssed.
  • En forskningshuvudman ska ha det övergripande ansvaret för att forskningen utförs enligt god forskningssed. Forskningshuvudmannen kan till exempel vara ett universitet, en kommun eller en myndighet.
  • En särskild nämnd ska inrättas för att pröva ärenden där det finns misstankar om oredlighet i forskning. Forskningshuvudmanen ska vara skyldig att kontakta nämnden när det finns misstankar om oredlighet.

Den nya lagen föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Fler forskare kommer att omfattas av reglerna

Sedan tidigare finns bestämmelser i högskoleförfattningar om god forskningssed och att misstankar om oredlighet i forskning ska utredas av universitet och högskolor. Med regeringens förslag om nya regler kommer forskning som bedrivs inom statliga universitet och högskolor, statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt vissa enskilda utbildningsanordnare att omfattas av samma regler.

M och SD har reservationer mot förslaget

Moderaterna är i grunden positiva till förslaget, men tycker att reformen bör utvärderas senast fem år efter att den har genomförts och skulle vilja se en annan definition av oredlighet i forskning.

Även Sverigedemokraterna är i grunden positiva till förslaget, men tycker att även forskare eller forskarlag i privat verksamhet som får betydande bidrag från offentliga medel bör kunna få sin forskning prövad av den föreslagna nämnden. Partiet vill också att nämnden ska kunna rekommendera påföljd för den som får sin forskning bedömd som oredlig.

Kontaktperson för media

Helene Karlsson Högberg, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 02, e-post: helene.karlsson.hogberg@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut torsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning