Aktuellt

Förslag till skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad: 12 november 2019 klockan 14.11

Regeringen har lagt fram förslag som har till syfte att förbättra möjligheterna att arbeta mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att regeringen undersöker möjligheterna att införa hårdare sanktioner om någon överträder reglerna om verkligt huvudmannaskap enligt registerlagen.

Regeringen avser att genomföra EU:s så kallade femte penningtvättsdirektiv i den svenska lagstiftningen. Det innebär att flera lagar på finansmarknadsområdet ändras. Syftet är att underlätta kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, särskilt med tanke på den ökade användningen av nya tekniska tjänster och risker som hör ihop med virtuella valutor. En virtuell valuta är en form av oreglerad digital valuta som inte ges ut eller kontrolleras av en centralbank.

Delar av EU-direktivet omfattas redan av svenska lagar. De förslag som nu införs i den svenska lagstiftningen innebär i huvudsak att

  • fler kategorier av företag och aktörer ska ses som verksamhetsutövare enligt penningtvättslagstiftningen och de ska nu vara skyldiga att lämna uppgifter även till Säkerhetspolisen
  • skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas när det gäller kunder i så kallade högrisktredjeländer och möjligheten att vidta förenklade åtgärder vid transaktioner med virtuella valutor begränsas
  • skyddet mot repressalier stärks för den som rapporterar misstänkt penningtvätt, så kallade visselblåsare, framför allt när det gäller rätten till skadestånd
  • Finansinspektionen ska i större utsträckning samarbeta och utbyta information med utländska tillsynsmyndigheter.

Finansutskottet vill också att regeringen ska undersöka möjligheterna att införa ytterligare sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna om verkligt huvudmannaskap enligt registerlagen och återkomma till riksdagen med förslag i den frågan.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2020 i Sverige. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Kontaktperson för media

Madeleine Orvelius, utskottshandläggare finansutskottet, telefon 08-786 61 78, e-post madeleine.orvelius@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 november.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (publiceras 12 november)