Aktuellt

Regeringen bör utreda möjligheten att ta fram statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad: 15 oktober 2019 klockan 11.41

Finansutskottet vill att regeringen ska utreda hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp. Statistiken behövs för att myndigheter ska kunna göra djupgående analyser av skuldutvecklingen och motverka finansiell instabilitet. SD reserverar sig mot förslaget.

Hushållens skulder har ökat kraftigt de senaste åren. Enligt Riksbanken innebär skuldsättningen risker för det finansiella systemet och innebär i förlängningen ett hot den ekonomiska utvecklingen.

I en så kallad framställning till riksdagen pekar Riksbanken på behovet av detaljerade och individbaserade uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Enligt Riksbanken är statistiken nödvändig för att kunna bedriva ett krisförebyggande arbete och motverka finansiell instabilitet.
Sedan förmögenhetsskatten avskaffades 2007 saknas den typen av statistik, och myndigheter saknar idag lagstöd för att ta fram tillräckliga uppgifter.

Viktigt att den personliga integriteten skyddas

Finansutskottet delar Riksbankens bedömning att det behövs en ny detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder. Enligt utskottet kompliceras dock frågan bland annat av att den data som behövs för att bygga upp en grundlig statistik utgörs av känslig och skyddad personinformation.

Utskottet anser därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en utredning som grundligt ska belysa och analysera hur en detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder ska kunna byggas upp och användas utan att den personliga integriteten och personuppgiftsskyddet åsidosätts.

I utredningens uppdrag bör ingå att analysera vilka uppgifter som bör vara en del av statistiken, hur och vilken myndighet som är bäst lämpad att samla in uppgifterna, vilka databearbetningar som bör få göras av statistiken samt vilka myndigheter och organisationer som bör få tillgång till uppgifterna och i vilken omfattning.

SD reserverar sig mot förslaget

SD anser att statistik på individnivå över tillgångar och skulder innebär både säkerhetsrisker och risker för den personliga integriteten som inte bör underskattas.

Kontaktperson för media

Pär Elvingsson, utskottsråd, par.elvingsson@riksdagen.se, 08-786 42 68

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 23 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU8 Statistik över hushållens tillgångar och skulder (Publiceras 16 oktober)