Aktuellt

Sverige tar över ordförandeskapet i den parlamentariska Östersjökonferensen 2020-2021

Publicerad: 25 augusti 2020 klockan 09.08

Fyra svenska riksdagsledamöter deltog i den parlamentariska Östersjökonferensen den 24 augusti. Konferensen, som hölls digitalt, antog en resolution riktad till medlemsländernas regeringar med fokus på stärkt samarbete i ljuset av covid-19, skydd av havsmiljö samt migration och integration. I samband med konferensen övertog Sverige ordförandeskapet i konferensen från Litauen.

Årets Östersjökonferens (BSPC - Baltic Sea Parliamentary Conference), den 29:e i ordningen, hölls digitalt med anledning av covid-19. Konferensen hade närmare 150 deltagare från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden. Från Sverige deltog riksdagsledamöterna Pyry Niemi (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Pernilla Stålhammar (MP) och Hans Wallmark (M).

Deltagare i den parlamentariska Östersjökonferensen 2020 syns på en datorskärm.

Foto: The Baltic Sea Parliamentary Conference BSPC 2020

Effektiva och hållbara lösningar för framtiden

Den parlamentariska Östersjökonferensen är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i Östersjöregionen med syfte att uppmärksamma och driva frågor av betydelse för regionen. I år hade konferensen fokus på Östersjöregionens framtid under temat Vision 2030. Talmannen i Litauens parlament (Seimas) Viktoras Pranckietis talade vid konferensens öppnande bland annat om vikten av ett fortsatt och starkt regionalt samarbete mot bakgrund av coronapandemins effekter.

Skydd av hav och miljö

Östersjöstaternas råd (CBSS), ett samarbete mellan regeringarna i Östersjöregionen, presenterade vid konferensen rådets prioriteringar och arbete under året som gått och inför det kommande litauiska ordförandeskapet.

Ett återkommande tema inom den parlamentariska Östersjökonferensen är havets välmående. En av konferensens sessioner behandlade frågor om miljön och skydd av havet vilken inleddes av Tysklands miljöminister Svenja Schulze. I samband med konferensen beslutades även formellt att inrätta en ny arbetsgrupp om klimatförändringar och biologisk mångfald. Arbetsgruppen ska pågå i två år och kommer att ledas av den svenska ledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

Arbetsgrupp om migration och integration avslutades

I samband med konferensen avslutades BSPC:s treåriga arbetsgrupp för migration och integration som tagit fram en slutrapport med rekommendationer till regeringarna i Östersjöregionen. Arbetsgruppen har letts av den svenske riksdagsledamoten Hans Wallmark (M) som vid konferensen presenterade gruppens slutsatser samt betonade vikten av att lära av varandra och utbyte av "best practices". Bland annat tog han upp vikten av idrottsrörelser i arbetet med integration.

Resolution riktad till regeringarna runt Östersjön

Vid konferensen antogs en resolution, ett gemensamt beslut, som riktar sig till medlemsländernas regeringar. Resolutionen fokuserar på utmaningarna med covid-19 och effekterna av bekämpandet av pandemin i regionen, skydd av miljö och hav, digitalisering samt migration och integration. Från den svenska delegationen har den svenska delegationens ordförande, Pyry Niemi (S), deltagit i arbetet med resolutionen.

Sverige ordförande augusti 2020 till augusti 2021

Årets parlamentariska Östersjökonferens innebar slutet för Litauens ordförandeskap i BSPC. Sverige övertar nu ordförandeskapet i ett år framåt och den svenska delegationens ordförande Pyry Niemi (S) blir därmed president för BSPC. Nästa parlamentariska Östersjökonferens är planerad att hållas i Stockholm i augusti 2021.

Det svenska ordförandeskapet går under rubriken "Sustainable democracy – how to face a changing world" och är inriktat på olika aspekter av demokrati, folklig förankring, tillit och politiskt deltagande. Under året kommer man bland annat att fokusera på:

  • Pålitlig grannsämja, intensivt samarbete, inkluderande delaktighet och tillit till det demokratiska systemet med ett särskilt fokus på unga och civilsamhället.
  • Demokrati i ett förändrat medielandskap.
  • Anpassning till en ny demografi och utmaningarna som välfärdsmodellen ställs inför.
  • Klimatförändringar och biologisk mångfald.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Ingvarsson, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: 076 117 49 19, e-post: johanna.ingvarsson@riksdagen.se 

Ledamöter i riksdagens delegation till Östersjökonferensen