Aktuellt

Regeringen bör snarast säkra granskning av utländska direktinvesteringar

Publicerad: 4 juni 2020 klockan 09.25

Som ett resultat av den pågående coronapandemin finns en risk att utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota svenska skyddsvärda intressen. Ett enigt utrikesutskott vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att snarast återkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra granskningar av sådana investeringar.

Fram till 1992 var det möjligt att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag. Sedan lagen hävdes finns inget regelverk för att stoppa investeringar som skulle kunna hota företag som bedriver känslig verksamhet inom exempelvis teknologi, infrastruktur och energi.

Under 2019 tillsatte regeringen en utredning, Direktinvesteringsutredningen, som ska lämna förslag på hur ett system för granskning av utländska investeringar i den här typen av verksamheter kan utformas. Resultatet ska presenteras i november 2021.

Snabbare åtgärder krävs

I och med det allvarliga ekonomiska läget riskerar svenska företag i behov av kapital att undervärderas, vilket kan leda till ett internationellt ökat intresse att investera i svensk säkerhetskänslig verksamhet. Utskottet noterar det arbete som redan pågår på området och delar regeringens uppfattning att en utredning av ett komplett granskningssystem är komplicerad. Samtidigt vill utskottet understryka att arbetet är tidskritiskt.

Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att snarast genomföra åtgärder så att det blir möjligt att granska den här typen av investeringar, bland annat genom att regeringen återkommer med förslag på lagändringar. Regeringen bör också skyndsamt utse den myndighet som ska vara kontaktpunkt på området. Förslagsvis skulle det kunna vara Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt måndag 15 juni och beslut tisdag 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Dokument

Utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU18 Granskning av utländska direktinvesteringar   (publiceras 8 juni)