Aktuellt

KU föreslår att ledamöter ska kunna delta på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden

Publicerad: 9 juni 2020 klockan 13.38

Om det finns synnerliga skäl ska riksdagen eller talmannen kunna besluta att utskotten får medge att ledamöter deltar på distans vid utskottssammanträden. Det föreslår konstitutionsutskottet, KU.

Konstitutionsutskottets förslag innebär att riksdagen eller talmannen om det finns synnerliga skäl, får besluta att deltagande på distans vid utskottssammanträden får medges. Om riksdagen eller talmannen fattat ett sådant beslut får ett utskott medge att en ledamot eller en suppleant deltar på distans vid ett sammanträde.

Kravet på synnerliga skäl innebär att det är endast i rena undantagsfall och under extraordinära förhållanden som en ledamot ska kunna delta på distans. Det kan till exempel röra sig om en samhällelig kris i hela eller delar av landet, såsom vid en pandemi, en terrorattack eller en naturkatastrof. I situationer när det inte råder synnerliga skäl förutsätts det fortfarande att ledamöter och suppleanter deltar på plats vid sammanträdena.

EU-nämnden ska kunna medge deltagande på distans vid sammanträden, om det finns särskilda skäl för det. EU-nämnden har även under normala förhållanden, det vill säga då det inte råder någon samhällelig kris, ibland behov av att sammanträda på obekväm tid och med kort varsel. Kravet för att få medge deltagande på distans är därför lägre i EU-nämnden än i utskotten och medgivandet behöver inte föregås av ett beslut från riksdagen eller talmannen.

Konstitutionsutskottet föreslår att den nya bestämmelsen i riksdagsordningen ska börja gälla den 17 juni 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 21, e-post kristina.ortenhed@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 10 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU16 Deltagande på distans vid sammanträden i utskotten och EU-nämnden (publiceras den 9 juni)