Aktuellt

Utskott vill att regeringen låter utreda det svenska deltagandet i PISA 2018

Publicerad: 10 september 2020 klockan 16.16

Regeringen bör tillsätta en oberoende utredning som ser över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA-undersökningen 2018 och hur det kan ha påverkat resultatet. Det anser utbildningsutskottet, som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen. S, MP, C och V reserverar sig och anser inte att ett tillkännagivande behövs.

PISA är en internationell undersökning som genomförs vart tredje år och som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I PISA-undersökningen år 2018 förbättrade svenska elever sina resultat jämfört med år 2012 och år 2015, även om förbättringen mot 2015 inte är statistiskt säkerställd. De svenska eleverna presterade 2018 över genomsnittet för den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD inom alla de tre ämnesområdena.

Utbildningsutskottet har fått uppgifter via medierna om att elever som har begränsade kunskaper i svenska har undantagits från att göra provet, trots att de varit länge i Sverige och inte uppfyller riktlinjerna för när elever får undantas. Vidare var det svenska bortfallet av elever som var utvalda att skriva provet men inte gjorde det större än tidigare och högre än genomsnittet för OECD. Det finns också uppgifter om att Skolverket gjort felaktiga beräkningar, vilket skulle kunna ha gjort att den svenska poängen ser bättre ut än vad den egentligen är.

Utskottet anser inte att det räcker att OECD granskar resultatet

Regeringen har bett OECD att granska Sveriges resultat i PISA 2018 en gång till. Men utbildningsutskottet anser inte att det är tillräckligt. Därför vill utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en oberoende utredning med personer som är fristående från Skolverket och OECD. Utredningen ska se över det underlag och de metoder som användes i Sveriges del av PISA 2018 och hur dessa påverkade resultatet.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion. Förslaget har lagts fram av Moderaterna respektive Liberalerna.

S, M, C och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet har invändningar och föreslår i en reservation att riksdagen ska säga nej till att rikta ett tillkännagivande till regeringen om en oberoende utredning av PISA. OECD har redan ombetts att granska Sveriges resultat en gång till och enligt partierna är OECD mest lämpad att granska PISA-undersökningens kvalitet. Detta eftersom OECD har bäst kunskap om undersökningen och vad som gör den jämförbar mellan länder över tid.

Om PISA-undersökningen

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som organiseras av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Studien mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap och har genomförts vart tredje år sedan år 2000. Den senaste studien genomfördes år 2018. Totalt deltog då 79 länder, varav alla de 37 OECD-länderna. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 48, e-post: catarina.molin@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 september. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018  (publiceras 14 september)