Aktuellt

Regeringen bör se över möjligheten att införa nationellt frånvaroregister

Publicerad: 14 september 2020 klockan 09.47

Utbildningsutskottet ser allvarligt på Riksrevisionens kritik av hur reglerna för undantag från skolplikt fungerar i praktiken. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att följa den rekommendation Riksrevisionen lämnar till regeringen samt att se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister. S, V och MP reserverar sig mot förslaget om nationellt frånvaroregister.

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Skolverket och Skolinspektionen har säkerställt att regelverket kring undantag från skolplikten fungerar. Skolplikt innebär att barn som är bosatta i Sverige måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Skolplikt gäller exempelvis inte barn som varaktigt vistas utomlands.

Oklara regler ger stora variationer mellan och inom kommuner

Riksrevisionens övergripande slutsats är att skollagens regler om undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt. Oklarheter i regelverket gör det, enligt Riksrevisionen, svårt för rektorer och kommuner att avgöra hur de ska fatta beslut om undantag från skolplikt vilket innebär att det finns stora variationer både mellan kommuner och inom kommuner hur reglerna används.

För att syftet med dessa regler ska bli tydligare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att ta initiativ till att ändra skollagen. I det arbetet rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över hur långa ledighetsbeslut en rektor ska kunna ta, om en möjlighet till sanktionsavgift bör införas i skollagen samt om bestämmelsen om varaktig vistelse utomlands enbart ska gälla för barn till statligt anställda som är stationerade utomlands.

I en skrivelse om Riksrevisionens granskning framför regeringen bland annat att det kan finnas behov av att se över reglerna och att regeringen kommer att ta med sig frågan i sitt fortsatta arbete.

Fler åtgärder för att förhindra långvarig skolfrånvaro

Utbildningsutskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser allvarligt på den kritik som framförs. Enligt utskottet är det viktigt att alla barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd och att kommunerna uppfyller sina skyldigheter när det gäller skolpliktsbevakningen. Ett enigt utbildningsutskott föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att den ska följa den rekommendation som Riksrevisionen lämnat till regeringen i sin granskningsrapport.

Utskottet anser även att fler åtgärder behövs för att åtgärda situationen för elever med långvarig frånvaro. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister för att garantera alla elevers rätt till skolgång och för att förbättra kunskapen om frånvarons omfattning.

Förslagen om tillkännagivande har sin grund i förslag i följdmotioner från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna.

S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivande om nationellt frånvaroregister

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande om nationellt frånvaroregister. Enligt partierna pågår det inom Skolverket redan arbete för att till exempel se över det stöd som erbjuds till kommuner, rektorer och vårdnadshavare när det gäller att förhindra eller minska frånvaro samt med att kartlägga elevfrånvarons omfattning.

Kontaktperson för media

Anna Ekwing, föredragande utbildningsutskottet, telefon: 08-786 54 37, e-post: anna.ekwing@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 september. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets bet 2020/21:UbU3: Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn (Publiceras 14 september)