Aktuellt

Talmannen välkomnade ledamöterna till ett nytt arbetsår

Publicerad: 9 september 2020 klockan 16.09

Talman Andreas Norlén välkomnade den 8 september riksdagsledamöterna till ett nytt arbetsår. 

Talman Andreas Norlén talar i plenisalen.

Foto: Melker Dahlstrand

 

Webb-tv: Talmannens tal vid inledningen

Talmannens tal

Ärade ledamöter, här i kammaren och runt om i Sverige!

Varmt välkomna tillbaka till riksdagen och ett nytt arbetsår! Jag hoppas att ni trots de speciella omständigheterna har haft en fin sommar och att ni kunnat samla kraft inför hösten.

Riksdagsarbetet, liksom allt annat i samhället, präglades under våren av coronapandemin, med färre ledamöter på plats vid votering, ändrade arbetssätt för utskotten och ett större digitalt fokus. Men ärenden har beretts och debatterats, beslut har fattats och regeringsmakten har granskats.
Min ambition har varit att riksdagen ska kunna fullgöra sina uppgifter trots de svåra omständigheterna, och detta är en ambition som jag vet att ni delar. Jag tycker att vi under den här våren har visat både svenska folket och omvärlden att riksdagen har fortsatt att fungera. Vi har visat att våra demokratiska institutioner står starka även i kris. Min förhoppning är att svenska folket känner att de kan lita på att riksdagen och dess ledamöter alltid är redo att göra sin plikt.


Denna vår – en vår som ingen annan – avslutades här i kammaren med en minnesceremoni för pandemins offer. Vi ville hedra minnet av dem som avlidit och uttrycka vår medkänsla med dem som drabbats på andra sätt. Jag tyckte att det var viktigt att stanna upp och minnas allt vi har förlorat och alla vi har förlorat. Även om smittspridningen dämpats under sommaren är det sedan i juni ytterligare personer som har avlidit och ytterligare personer som på olika andra sätt har drabbats. Mina tankar går även i dag till dem som mist livet, till dem har som mist en anhörig eller en vän och till dem som har blivit arbetslösa eller känner oro för framtiden av andra skäl.

Jag och alla vi i riksdagen vänder oss också med tacksamhet till den hårt ansatta vårdpersonalen och andra yrkesgrupper som heroiskt har kämpat under pandemin och som fortsätter att kämpa.

Nu när sommaren övergår i höst längtar vi alla till den dag när livet och arbetet kan återgå till mer normala former. Tyvärr har den dagen ännu inte kommit. Situationen vad gäller smittspridningen har förbättrats i vårt land, men krisen är inte över. Vi måste fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Därför är ni färre än vanligt som sitter här i kammaren vid detta sammanträde, som just i år inte innehåller ett egentligt upprop. En lista med alla 349 ledamöter som är i tjänst under riksdagsåret kommer att anmälas strax och bifogas till protokollet. Enligt riksdagsordningen är det möjligt att göra så i stället för att hålla upprop de år då riksdagen inte återsamlas efter ett val.

Därför – på grund av pandemin – har också riksmötets öppnande behövt anordnas under speciella former. Det är en utmaning att genomföra öppnandet under högtidliga former och med respekt för traditionen samtidigt som vi strävar efter att minska risken för smittspridning. Enligt en överenskommelse mellan partiernas gruppledare kommer 190 ledamöter att närvara vid öppnandet. Att gruppledarna enades om just den siffran beror, som ni vet, på de beslut som ska fattas senare under eftermiddagen. Förslagen kräver i vissa fall stöd av en kvalificerad majoritet för att bifallas, och det innebär bland annat att minst 175 ledamöter måste rösta ja. För att besluten säkert ska kunna fattas har gruppledarna också enats om en säkerhetsmarginal i form av 15 extra ledamöter.

Det är beklagligt att inte alla ledamöter kan delta denna mycket speciella dag. Jag hoppas dock att även ni som följer med digitalt får känna något av den feststämning och högtidlighet som dagen innebär. Ambitionen har varit att alla delar och moment som brukar ingå ska finnas med även i år, så långt det är möjligt, men i nedskalad eller på annat sätt anpassad form. Hans Majestät Konungen kommer på min begäran att förklara riksmötet öppnat, och statsministern kommer att avge sin regeringsförklaring. Antalet gäster är mycket mindre än vanligt, och enstaka personer får representera det som ett vanligt år är en hel gästkategori med många deltagare, till exempel ambassadörerna.

Men å andra sidan händer det mer än vanligt digitalt. Förutom att själva öppnandet sänds som vanligt på riksdagens webbplats och av SVT kommer ett särskilt program med gäster och intervjuer om riksmötets öppnande att sändas live på riksdagens webbplats klockan 15. Festkonserten, som vanligen hålls i Konserthuset på kvällen, har i år – i förkortad form – förinspelats i Andrakammarsalen utan publik och sänds på webbplatsen kl. 15.30. Det blir en fin musikalisk upplevelse, om än i digital form. Sedan är det en musikalisk dilettant som talmannen som introducerar musikstyckena på ett säkerligen inte alls kompetent sätt, men det ber jag att ni bortser från.

En nyhet under riksmötets öppnande från och med i år är att riksdagsdirektören kommer att gå med i processionen under intåget i kammaren. Det har jag beslutat, efter samråd med talmanspresidiet, för att på ett symboliskt plan markera att Riksdagsförvaltningen är en viktig del av riksdagen. I år kommer både talmanspresidiet och riksdagsdirektören att gå direkt upp på podiet, men ett vanligt år kommer direktören att inta kammarsekreterarens plats samtidigt som talmanspresidiet äntrar podiet.

Ärade ledamöter!

På grund av pandemin måste riksdagsarbetet fortsatt anpassas under hösten. Gruppledarna har enats om att förlänga överenskommelsen om att enbart 55 ledamöter ska delta i voteringar fram till juluppehållet. En del i vårt land har uppfattat detta som att bara 55 ledamöter är aktiva och arbetar i riksdagen, men ni och jag vet förstås att det är alldeles fel.

Rekommendationen att alla som kan ska arbeta hemifrån bör fortsatt beaktas även av riksdagens ledamöter och av Riksdagsförvaltningens anställda. Därför är alla riksdagens ledamöter i tjänst och arbetar i utskott, partigrupper, utredningar och många andra sammanhang, men även i höst i hög grad på distans.

Det kommer fortsatt att vara möjligt att delta digitalt i utskottssammanträden, i enlighet med det beslut som kammaren fattade i juni, men det kommer nu också att bli möjligt för utskotten och EU-nämnden att sammanträda fysiskt med i princip alla ledamöter närvarande. Vissa särskilda lokaler kommer att användas, där det är möjligt att hålla den distans som krävs.

Vi har alla fått vänja oss vid digitala möten, men naturligtvis blir det inte samma sak som att mötas fysiskt. Samtalen blir inte lika dynamiska och nyansrika. Jag är därför glad att vi har hittat en lösning som gör att utskotten, om de så önskar, kan mötas med flertalet ledamöter fysiskt på plats.

Även om vår digitala kompetens har höjts betydligt och mötena – i alla fall så småningom under våren – har fungerat över förväntan finns det fortfarande utmaningar. Behovet av flexibla och tillförlitliga verktyg för distansarbete har ökat och förändrats. Riksdagsförvaltningen arbetar sedan i våras fokuserat såväl på att utveckla befintliga lösningar som på nya funktioner för att möta nya behov.

Ett exempel på en funktion som tillkommit är att man i vissa sessionssalar nu har möjlighet att delta i möten på distans samtidigt som andra ledamöter befinner sig på plats i salen. En utbyggnad av antalet konferensrum med möjlighet till videomöten – så kallade Skyperum – har också påbörjats, och de två första nya rummen är så gott som färdigställda.

Under hösten fortgår detta intensiva arbete. Exempelvis kommer ytterligare ett antal salar, med plats för fler fysiska deltagare, att utrustas så att mötesdeltagare ska kunna koppla upp sig digitalt. Andra aktiviteter är under utredning. Inriktningen är dock klar – det här är ett område med högt fokus och hög prioritet för Riksdagsförvaltningen.

Ärade ledamöter!

Det har kanske börjat att bli något av en tradition att talmannen vid det här tillfället levererar ett antal pekpinnar – eller, apropå talmansrundorna, kanske snarare moralkakor. Oavsett detta kommer här några uppmaningar och saker som jag skulle vilja be er att tänka på under det kommande riksmötet.

För det första vill jag, på tal om digitala möten, framhålla vikten av vårdad klädsel även vid dessa. Eller är jag kanske inte rätt man att kräva detta efter att ha deltagit i ett digitalt talmansmöte med kavaj och skjorta på överkroppen men barfota och i shorts därutöver? Jag tror att vi lämnar den punkten!

Låt mig i stället, skämt åsido, först påminna dem av er som skriver anföranden digitalt om att per e-post skicka in anförandena i förväg till våra protokollsnotarier. Det är en relativt enkel åtgärd för er, men den sparar mycket arbete för dem.

Vidare vill jag inför allmänna motionstiden peka på vikten av tydliga yrkanden och tydliga motiveringar i alla motioner. Det förekommer nämligen att yrkanden eller motiveringar är otydliga eller bristfälliga. En motion ska kunna ligga till grund för ett riksdagsbeslut. Därför är det viktigt att den innehåller tydliga yrkanden om vilka åtgärder motionären vill att regeringen ska vidta. Det är också viktigt att motionen innehåller en tydlig motivering till varje yrkande. Om det finns flera yrkanden i samma motion ska man kunna utläsa i texten vilken del av motiveringen som hör till vilket yrkande. Det här kan man läsa mer om på intranätet. Där går det också att boka särskilda utbildningar vad gäller tekniken kring motionsskrivning.

Låt mig också nämna en fråga med koppling till pandemin. Jag har redan fått enstaka frågor från ledamöter om min och riksdagens syn på utrikes tjänsteresor under hösten. Jag antar att fler kommer att fundera över detta framöver. Låt mig därför säga så här: Riksdagen har inte formulerat några ytterligare bedömningar eller rekommendationer utöver UD:s reserekommendationer. UD avråder, som ni vet, från icke nödvändiga resor till en lång rad länder, men som jag ser det utesluter inte det att riksdagens ledamöter gör tjänsteresor som bedöms vara politiskt angelägna till dessa länder. Jag skulle därför på ett allmänt plan anbefalla eftertanke och återhållsamhet, men om en ledamot bedömer att en viss resa är mycket angelägen vore det fel av riksdagen som institution att överpröva den bedömningen. Jag har fullt förtroende för varje ledamots omdöme men uppmanar förstås alla att vara försiktiga och att noga undersöka förutsättningarna för dels själva resan, dels förutsättningarna på plats på resmålet. Det kan också finnas skäl att undersöka om UD:s reserekommendationer påverkar giltigheten hos olika försäkringar.

Ärade ledamöter!

Liksom alltid är riksmötets öppnande startpunkten för någonting nytt, och i pånyttfödelsen ligger alltid hoppet.

Jag vill därför avsluta med en bit av dikten Om hösten av Edith Södergran. Den skildrar på ett fint sätt vemodet i att sommaren är slut, men också hoppet i att allt ändå går vidare.

Nu är det höst och de gyllene fåglarna
flyga alla hem över djupblå vatten;
på stranden sitter jag och stirrar i det granna glittret
och avskedet susar genom grenarna.
Avskedet är stort, skilsmässan förestående
men återseendet är visst.

Jag är väldigt glad att se er alla här, och jag vet att ni alla nu är redo för en intensiv och produktiv höst.

Låt mig önska er en fin dag i dag och ett fint riksmöte! På återseende här i kammaren klockan 14.