Aktuellt

Apotekare tar upp ask med läkemedel ur en låda. Foto: Johnér Bildbyrå

Ändrade krav på apoteken

Torsdag 7 juni 2018

Regeringen föreslår att apotekens grunduppdrag tydliggörs och att det görs ändringar i de krav som ställs på apoteken. Förslaget innebär bland annat att den som expedierar recept måste ha farmaceutkompetens. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Buss kör på landsväg. I bakgrunden syns Formarks kärnkraftverk. Foto: Johnér Bildbyrå

Reaktorinnehavare får ökat ansvar för kärnkraftens risker

Torsdag 7 juni 2018

Innehavare av kärnkraftsreaktorer ska i högre utsträckning än i dag ta ansvar för riskerna med kärnkraft. Det innebär bland annat att de blir ansvariga för skador upp till 11,8 miljarder kronor om en atomolycka skulle inträffa. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Filminspelning runt Riksdagshuset söndag morgon

Torsdag 7 juni 2018

Riksdagsförvaltningen genomför en filminspelning med drönare ovanför och runt Riksdagshuset söndagen den 10 juni klockan 4.00–8.00. Drönaren kommer att flyga runt västra och östra riksdagshusen på Helgeandsholmen i Stockholm.

Ja till fortsatt svenskt deltagande i FN-insats i Mali

Torsdag 7 juni 2018

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet vill att riksdagen säger ja till att Sverige ska fortsätta att delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Pressträff KU Foto: Anders Löwdin

KU:s granskning av regeringen är klar

Torsdag 7 juni 2018

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 33 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningen och statliga bolag samt statsråds tjänsteutövning.

Kravet på tillstånd för polisens kameraövervakning bör tas bort

Torsdag 7 juni 2018

Regeringen föreslår att en ny kamerabevakningslag införs i stället för den nuvarande kameraövervakningslagen. Justitieutskottet vill att riksdagen säger ja till förslaget. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att ta bort tillståndsplikten för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning.

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning införs

Torsdag 7 juni 2018

Det införs krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda om det här skriftlighetskravet bör gälla för fler varor och tjänster.

Nya löner för riksrevisorerna

Torsdag 7 juni 2018

Riksrevisorernas löner höjs den 1 juli 2018 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. 

Pressinbjudan: Seminarium inför riksdagsvalet 2018

Tisdag 5 juni 2018

Riksdagsförvaltningen bjuder in yrkesverksamma journalister och fotografer till ett seminarium den 19 juni om vad som händer i riksdagen efter ett val. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs.

Öppen utfrågning om anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Tisdag 5 juni 2018

Den 7 juni höll trafikutskottet en öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat. Bland annat deltog representanter från Trafikverket, SMHI, universitet, Skogsindustrierna och Sveaskog. Utfrågningen går att se i efterhand via webb-tv.

Barnets bästa ska komma i första hand vid adoption

Tisdag 5 juni 2018

Barnrättsperspektivet vid adoption stärks och sambor ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en modernisering av adoptionsreglerna.

Barnkonventionen blir svensk lag

Tisdag 5 juni 2018

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs.

Pressinbjudan: Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Fredag 1 juni 2018

Torsdagen den 7 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2017/18:KU20.

Polisen ska kunna göra fler inspektioner på arbetsplatser

Torsdag 31 maj 2018

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Underhållsstödet ska höjas och delas in i tre åldersgrupper

Torsdag 31 maj 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att reglerna för underhållsstöd ändras. Förslaget innebär att underhållsstödet höjs och att det införs en ny åldersindelning.

Fler studenter och företagare ska få stärkt försäkringsskydd

Onsdag 30 maj 2018

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken. Ändringarna innebär bland annat att även personer som studerar på eftergymnasial nivå utan studiemedel ska få rätt till sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Flicka och pojke skriver under lektion i lågstadieklass. Foto: Maskot / TT

Garanti införs för tidiga stödinsatser i skolan

Onsdag 30 maj 2018

Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen att det ska införas bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att en elev som är i behov av stöd tidigt ska få stöd som är utformat utifrån sitt behov.

En man röker en e-cigarett. Foto: Erik Nylander/TT

Elektroniska cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak ska beskattas

Onsdag 30 maj 2018

Det införs skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ny skrivelse om det finanspolitiska ramverket

Onsdag 30 maj 2018

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen med en sammanfattning av det finanspolitiska ramverket och en redogörelse för sin tillämpning av det. Det finanspolitiska ramverket innehåller principer som finanspolitiken utformas efter. Syftet är att finanspolitiken ska vara tydlig och långsiktigt hållbar.

Ingvar Mattson föreslås bli ny riksdagsdirektör

Onsdag 30 maj 2018

Talman Urban Ahlin och gruppledarna i riksdagen föreslår att Ingvar Mattson väljs till ny riksdagsdirektör i början av riksmötet 2018/19.