Aktuellt

Samråd om situationen i Medelhavet

Tisdag 12 maj 2015

Regeringen samråder med EU-nämnden den 13 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är uppföljning av stats- och regeringschefernas extra möte om situationen i Medelhavet samt förberedelser inför Europeiska rådet i juni om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Svensk väpnad styrka till norra Irak

Torsdag 7 maj 2015

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige på irakisk inbjudan ska delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Utskottet är enigt om förslaget.

KU säger ja till förslag om presstödet och föreslår fem uppdrag till regeringen

Torsdag 7 maj 2015

Konstitutionsutskottet, KU, säger ja till regeringens förslag om förändringar i presstödssystemet. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. Ett av dem handlar om att öka stödet till dagstidningar som kommer ut en eller två dagar i veckan.

Kulturutskottet följer upp målen för den statliga idrottspolitiken

Torsdag 7 maj 2015

Kulturutskottet ska följa upp målen för den statliga idrottspolitiken och har under våren 2015 gjort en förstudie inför uppföljningen. Målen beslutades av riksdagen 2009 och innebär bland annat att flickor och pojkar ska ges möjligheter att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa.

Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s databas VIS

Onsdag 6 maj 2015

Brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i EU:s databas VIS. VIS har tagits fram för att bland annat förenkla visumhantering och underlätta gränskontroller. I den finns bland annat personuppgifter, foto och fingeravtryck på personer som ansöker om visum.

Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter

Onsdag 6 maj 2015

Riksdagen uppmanade regeringen att arbeta för att det så snart som möjligt införs en åldersgräns och krav på förarbevis för att få köra vattenskoter.

Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali

Onsdag 6 maj 2015

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen för att stabilisera situationen i Mali. Den svenska väpnade styrkan får högst uppgå till 470 personer, och kan delta från den 1 juli 2015 till den sista juni 2016.

Samråd om Europeiska fonden för strategiska investeringar

Onsdag 6 maj 2015

Regeringen samråder med EU-nämnden den 8 maj. Ett par av de frågor som ska diskuteras är Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och ekologisk produktion.

Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU

Onsdag 29 april 2015

Riksdagen uppmanade regeringen i ett par tillkännagivanden att intensifiera arbetet för bättre djurskydd och minskad användning av antibiotika inom EU.

Bullerregler för nya bostäder bör ändras

Onsdag 29 april 2015

Riksdagen uppmanade regeringen att ändra reglerna för riktvärdena för trafikbuller vid nya bostäder. Dessutom gav riksdagen regeringen tre ytterligare uppdrag inom planering och byggande.

Samråd om frihandelsavtalet TTIP

Tisdag 28 april 2015

Regeringen samråder med EU-nämnden den 29 april. Några av de frågor som ska diskuteras är frihandelsavtalet TTIP, ministerkonferensen i WTO och det Östliga partnerskapet.

Öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Fredag 24 april 2015

Försvarsutskottet håller den 28 april en öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020.

Kraven för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare bör skärpas

Torsdag 23 april 2015

Riksdagen vill att regeringen snarast återkommer med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare. Regeringen bör också göra en uppföljning av lagstiftningen om sms-lån, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras

Torsdag 23 april 2015

Särskilda regler som gäller nyanlända elever införs. Bland annat ska en nyanländ elevs kunskaper bedömas inför beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för planeringen av undervisningen.

Utbildningsutskottet vill införa skriftliga ordningsomdömen

Torsdag 23 april 2015

Skolor ska kunna ge elever på högstadiet och gymnasiet skriftliga ordningsomdömen. Det tycker utbildningsutskottet och föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att det ska bli möjligt. Utskottet föreslår också att en tioårig grundskola ska införas. S, MP och V reserverar sig mot båda förslagen.

Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali

Torsdag 23 april 2015

Ett enigt sammansatt utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att Sverige ska fortsätta delta i den pågående FN-insatsen för att stabilisera situationen i Mali. Utskottet anser även att regeringen ska uppmanas att säkerställa att det finns tillräcklig tillgång till medicinsk evakueringsförmåga.

Trafikutskottet föreslår åldersgräns och förarbevis för vattenskoter

Torsdag 23 april 2015

Riksdagen bör uppmana regeringen att arbeta för att införa åldersgräns och förarbevis för att köra vattenskoter. Det anser ett enigt trafikutskott, som föreslår att riksdagen riktar ett så kallat tillkännagivande till regeringen om detta.

Civilutskottet vill ändra regler om buller för nya bostäder

Torsdag 23 april 2015

Civilutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen fyra uppdrag inom planering och byggande. Det handlar om att införa privat initiativrätt till detaljplan, att minska bygglovsavgiften vid långa handläggningstider och att ändra riktvärden för trafikbuller. Dessutom vill utskottet se över tillgänglighetskraven för studentbostäder. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot samtliga förslag. Sverigedemokraterna reserverar sig delvis mot ett av förslagen.

Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar

Onsdag 22 april 2015

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över reglerna för så kallat företrädaransvar (personligt betalningsansvar). Enligt beslutet ska regeringen i översynen av reglerna om företrädaransvar också undersöka om dagens regler tillämpas för hårt och om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för företag och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.

Öppet samråd i EU-nämnden inför extra EU-toppmöte

Tisdag 21 april 2015

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde den 22 april. Vid sammanträdet samråder statsminister Stefan Löfven (S) med EU-nämnden inför extra möte i Europeiska rådet den 23 april.