Aktuellt

Nya inriktningen av försvaret

En majoritet i försvarsutskottet säger ja till förslagen i regeringens proposition om den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. Majoriteten består av S, M, MP, C och KD. Den säkerhetspolitiska analysen som ligger till grund för förslagen har behandlas av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Riksbankens penningpolitik inte tillräckligt expansiv

Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik för perioden 2012–2014. Utskottet välkomnar sänkningen av reporäntan hösten 2014 men konstaterar att Riksbanken hade kunnat bedriva en mer expansiv penningpolitik.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet står fast vid att regeringen ska återuppta arbetet med att göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen – och anser att arbetet bör återupptas snarast. Utskottet föreslår att riksdagen på nytt gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Bakom förslaget finns en majoritet i utskottet bestående av M, SD, C, FP och KD. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Regeringen bör utreda regler för valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden

Finansutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att utreda utvecklade och delvis nya regler för att främja valfrihet, mångfald och kvalitet när välfärdstjänster utförs. S, MP och V säger nej till förslaget.

Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Regeringen ska i budgetpropositionen för 2016 avisera ett förslag om att så snart som möjligt införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas

Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet om fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. Riksdagen sa dessutom ja till regeringens förslag om lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Sverige kan delta i militär utbildningsinsats i norra Irak

Sverige kan på inbjudan från Irak delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Det beslutade riksdagen i dag.

Samråd om tryggad energiförsörjning

Regeringen samråder med EU-nämnden den 5 juni. Några av de frågor som ska diskuteras är tryggad energiförsörjning, flygpassagerares rättigheter och en europeisk inre marknad för elektronisk kommunikation.

Ledamöter i KU står vid podiet i riksdagens presscenter. Foto: Melker Dahlstrand.

KU:s granskning av regeringen klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin årliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna och statliga bolag samt ministrarnas tjänsteutövning. Resultatet presenterades på en pressträff den 2 juni. Webb-tv Riksdagen i bilder

Talmannen tar emot Tanzanias president

Den 4 juni besöker Tanzanias president Jakaya Mrisho Kikwete med delegation riksdagen. Talman Urban Ahlin står värd för besöket i riksdagen.

Öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

Den 4 juni håller skatteutskottet ett öppet seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt. Seminariet kommer att handla om BEPS-projektet, Base Erosion and Profit Shifting, som startats av OECD och G20-länderna och som även Sverige deltar i.

Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att komplettera lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Riksdagen riktade även tre tillkännagivanden till regeringen, bland annat om att återkomma med förslag på åtgärder för att kunna stoppa ett fordon i mer än 24 timmar.

Socialutskottet vill snabba på legitimationskrav för kuratorer

Ett enigt socialutskott föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snabba på arbetet med att ta fram ett förslag om att införa legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Utskottet vill att regeringen i budgetpropositionen för 2016 meddelar att ett sådant förslag kommer att lämnas så snart som möjligt.

Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet

Den 2 juni justerar konstitutionsutskottet, KU, betänkandet om granskningen av regeringen. Efter det bjuder KU in till en pressträff för att presentera betänkandet, 2014/15:KU20. Pressträffen kan följas via webb-tv.

Regeringen bör arbeta för att vapen ska gå att spåra inom EU

Den 1 juli 2015 tas kravet på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra EU-länder bort. Därför vill riksdagen att regeringen tar initiativ till åtgärder inom EU som ska göra det lättare att spåra vapen som det handlas med inom EU.

Indiens president besöker riksdagen

Indiens president Shri Pranab Mukherjee besöker riksdagen den 1 juni som en del av sitt statsbesök i Sverige. Talman Urban Ahlin tar emot president Mukherjee för ett möte.

Talmannen träffade Rumäniens ledare

Måndagen den 25 maj reste talman Urban Ahlin med en riksdagsdelegation till Rumänien på officiellt besök. Syftet med resan var att främja de parlamentariska relationerna mellan Sverige och Rumänien. Bland annat diskuterades EU-migranter och Östra partnerskapet.

Öppen utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende

Civilutskottet håller den 28 maj en öppen utfrågning om unga vuxnas möjlighet att finansiera ett eget boende.

Seminarium om den globala narkotikaproblematiken

Den 27 maj arrangerar riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, ett seminarium för att diskutera den globala narkotikaproblematiken. Seminariet tar upp hur situationen ser ut i Sverige och hur Sverige kan verka för ett förbättrat internationellt samarbete kring narkotika.

Regeringen bör lämna förslag om att fordon kan stoppas under längre tid än 24 timmar

Trafikutskottet anser att det bör vara möjligt att hindra ett fordons fortsatta färd under mer än 24 timmar. Utskottet vill också att lastbilar upp till 74 ton ska tillåtas på de allmänna vägar där bärigheten tillåter det. Utskottet föreslår även att möjligheten att tillåta mindre avvikelser från kör- och vilotiderna ska ses över.