Aktuellt

Extra ändringsbudget: Nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd

Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020, med anledning av coronaviruset. Förändringarna innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och att fribeloppet för studiestöd slopas. Ändringarna börjar gälla den 13 april.

Finansutskottet föreslår ja till nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och slopat fribelopp för studiestöd. Det innebär också mer pengar till vissa myndigheter och organisationer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Tisdagen den 7 april klockan 10.00 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. Finansminister Magdalena Andersson (S) informerar och samråder dels om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet till följd av covid-19, dels om aktivering av krisstöd med anledning av covid-19. De frågorna kommer att tas upp i ett videomöte på EU-nivå senare samma dag.  

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 6 april klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon. EU-minister Hans Dahlgren (S) informerar om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och dess effekter.

Nytt studiematerial om demokratins genombrott och riksdagens lagstiftningsarbete

Nu finns nytt studiematerial om riksdagen och demokratin som passar både i klassrummet och på distans. För årkurs 4–6 finns material om demokratins genombrott, utveckling och framtid. För gymnasiet och årskurs 9 finns ett enklare rollspel om samtyckeslagstiftningen som är särskilt framtaget för undervisning på distans.

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

För att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset har regeringen lagt fram flera förslag på skatteområdet. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. Syftet är att aktieägare och medlemmar ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt utan att öka risken för att coronaviruset sprids. Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att delta i stämmor via ombud.

Särskild debatt om förnedringsrånen

Den 3 april höll riksdagen en särskild debatt om förnedringsrånen. Den särskilda debatten begärdes av Moderaterna. Från regeringen deltog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). 

Extra ändringsbudget: Förslag om fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

Regeringen har föreslagit flera åtgärder på skatteområdet för att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, V och KD har synpunkter i tre reservationer.

Extra ändringsbudget: Nya regler för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och att karensavdraget tillfälligt slopas. De flesta av ändringarna börjar gälla den 7 april 2020.

Civilutskottet föreslår ja till tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Ett enigt civilutskott föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. De tillfälliga reglerna ska göra det möjligt att genomföra stämmorna på ett sätt som minskar risken för att coronaviruset sprids.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tillståndskrav för vapenmagasin

Justitieutskottet vill att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om tillståndskrav för vapenmagasin. Utskottet menar att nackdelarna för jägare och sportskyttar väger tyngre än de positiva effekter som nya regler kan få i kampen mot skjutvapenvåldet. S, V och MP invänder mot utskottets förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 3 april klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via telefon inför möten i rådet för utrikes frågor och rådet för utrikes frågor - utveckling. Utrikesminister Ann Linde (S) och Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete, återrapporterar även från olika möten i rådet.

Ja till kreditgarantier för lån till företag

Regeringen ska under 2020 få rätt att ställa ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till svenska kreditinstitut. Garantierna gäller lån till i första hand små och medelstora företag. Anledningen är att många företag har drabbats hårt av inkomstbortfall, försämrad likviditet och svårigheter att få lån på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

Finansutskottet föreslår ja till nya regler för korttidsarbete

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat att staten tillfälligt tar en större del av kostnaden för korttidsarbete och tar över sjuklöneansvaret i två månader. Karensavdraget slopas tillfälligt och kommuner och regioner kompenseras för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården.

Finansutskottet föreslår ja till kreditgarantier för lån till företag

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Ändringarna innebär att regeringen ställer ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till kreditinstitut för lån till i första hand små och medelstora företag i Sverige.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Måndagen den 30 mars klockan 11.30 samråder EU-nämnden med regeringen om EU:s åtgärder för att hantera coronavirusets spridning och effekter. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S).

Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende

Den 27 mars klockan 9 höll riksdagen en särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende. Liberalerna har begärt debatten. Från regeringen deltar kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Utskott föreslår nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring

Den nyligen tillsatta utredningen om arbetskraftsinvandring ska ta fram skarpare förslag för att skydda arbetstagare och hindra missbruk av systemet. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår nya direktiv till utredningen. S, C, L och MP reserverar sig mot förslaget.

Reglerna ska bli tydligare vid konsumentavtal

Nu ska det bli tydligare vad som gäller vid konsumentavtal. Exempelvis gäller det avtal som ingås vid telefonförsäljning eller köp över nätet. Bland annat innebär de nya reglerna att konsumenten i samband med den typen av distansavtal ska få ett formulär att fylla i om han eller hon ångrar sig. Det ska också bli tydligare när under leveransen som ansvaret för en vara går över från säljaren till köparen.